BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%

 

 


1. Wymagania formalne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.1260,1669) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

3) Staż pracy: minimum 3 lata.

4) Znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2) Znajomość rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3) Podstawowa znajomość języka migowego.

4) Znajomość rozporządzenia w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

5) Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

6) Znajomość ustawy o pomocy społecznej.

7) Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność, kreatywność, samodzielność w działaniu, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność redagowania pism, sprawność rachunkowa oraz organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.

8) Obsługa programów TYLDA PCPR, TYLDA Aktywny Samorząd, aplikacji OTAGO GRU.

 

3. Zakres obowiązków:

1) Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem ze środków finansowych PFRON

kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) oraz nadzorem nad jednostkami prowadzącymi te placówki w tym w szczególności:

a) sprawdzanie poprawności i kompletności składanych dokumentów przez jednostki,

b) analiza i formułowanie wniosków z przedkładanej sprawozdawczości jednostek,

c) sporządzanie umów oraz aneksów w zakresie prowadzenia WTZ oraz kierowania uczestników z innych powiatów do WTZ na terenie Gminy Miejskiej Kraków we współpracy z innymi Ośrodkami (PCPR),

d) pełnienie nadzoru nad realizacją zawartych umów i prawidłowym wykorzystaniem przekazywanego dofinansowania przez jednostki,

e) przygotowywanie dokumentacji (przelewów i list płatniczych) do przekazywania środków finansowych PFRON i GMK,

f) przeprowadzanie kontroli w WTZ, sporządzanie protokołów kontroli, formułowanie zaleceń pokontrolnych i wniosków w zakresie prawidłowego funkcjonowania jednostek,

g) sporządzanie propozycji pism i projektów korespondencji pomiędzy MOPS, WTZ

i innymi jednostkami w zakresie działalności WTZ,

h) weryfikacja oraz opiniowanie wniosków w zakresie „Zajęć Klubowych” sporządzanych przez jednostki prowadzące WTZ, przygotowywanie wniosków do PFRON w zakresie pozyskiwania środków na „Zajęcia Klubowe” oraz przygotowywanie projektów umów na prowadzenie tych Zajęć. Rozliczanie umów w tym zakresie i prowadzenie sprawozdawczości.

i) proponowanie nowych rozwiązań udoskonalających pracę i współpracę z jednostkami.

2) Współpraca z Działami i Filiami MOPS oraz innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań w tym z innymi PCPR w zakresie uczestników WTZ.

3) Przygotowywanie sprawozdań z pracy Działu na potrzeby MOPS.

4) Obsługa aplikacji TYLDA w zakresie sprawozdawczości realizowanych w Dziale zadań.

5) Administrowanie Systemem Wspomagania Pracy.

6) Rejestracja umów w aplikacji OTAGO GRU.

7) Przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe PFRON oraz sporządzanie sprawozdawczości rzeczowo-finansowej z wykorzystania środków PFRON - kwartalnie i rocznie w ogólnopolskim systemie do rozliczania środków PFRON .

8) Przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta Krakowa, projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie środków PFRON w Gminie Miejskiej Kraków.

9) Współpraca z Grodzkim Urzędem Pracy w zakresie zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej.

10) Aktualizacja i sporządzanie procedur MOPS w zakresie pracy Działu oraz zarządzeń

i poleceń Dyrektora MOPS m.in. dotyczących zasad dofinansowania dla osób

z niepełnosprawnością ze środków PFRON.

 

4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 2700,00 złotych do 3700,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko - Podinspektor w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”,

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 10 czerwca 2019 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Podinspektor w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 


7. Ilość etatów:
    1


Dyrektor
Witold Kramarz

 

 

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

1) w celu przeprowadzenia naboru: art. 6 ust. 1 lit b. RODO;

2) w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie: art. 6 ust. 1 lit a RODO.

3. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podst. art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

5. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych na ogłoszony nabór, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W przypadku wyrażenia zgody na włączenie Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania dokumentów aplikacyjnych.

7. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym.

11. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

12. Nie podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 10 uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)