BIP MJO - Centrum Administracyjne Nr 1

DYREKTOR CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO NR 1 W KRAKOWIE UL. DUNAJEWSKIEGO 5

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

 

 

1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 1. przewidziane w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)
 2. wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe, praktyka na podobnym stanowisku
 3. znajomość przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych
 4. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 5. znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 6. znajomość ustawy o pomocy społecznej
 7. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 8. znajomość ustawy o rachunkowości.
 9. biegła znajomość obsługi komputera, Windows, Office, Exel

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej pekaobiznes24
 2. doświadczenie w sferze budżetowej
 3. komunikatywność i umiejętność współpracy

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie konta analitycznego dotyczącego należności z tytułu dochodów budżetu konto rozrachunkowe 221,
 2. Terminowe wystawianie upomnień o zapłatę należności
 3. Sporządzanie tytułów wykonawczych do Referatu Egzekucji Administracyjnej Należności Publicznoprawnych
 4. Sporządzanie decyzji o umorzeniach należności
 5. Uzgadnianie miesięczne salda konta 221 z księgowością syntetyczną
 6. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań dot. realizacji zobowiązań wynikających z decyzji o odpłatności osób zobowiązanych z tytułu pobytu dzieci w placówce.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 1. pierwsza umowa na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
 2. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 2437 z późn. zm.) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych Centrum Administracyjnego Nr 1

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. cv,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 4. zaświadczenie o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)
 5. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Administracyjnego Nr 1 ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków (wejście A II piętro) lub drogą e-mail: sekretariat@ca1.krakow.pl do dnia 25.06.2019r. do godz. 15:00. Koperta winna zawierać adnotację „Nabór-inspektor”. Dokumenty, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Nabór składa się z dwóch etapów:

 1. Analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się w dniu 27.06.2019r.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymogi pod względem formalnym o terminie rozmowy z podaniem godziny zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

 

7. Zatrudnienie w wymiarze 0,125 etatu od 01.07.2019r.

 

 

 

Dyrektor: Beata Stawiarska.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Administracyjne Nr 1 (Inspektor ds. księgowości)