BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 43

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor ds. biurowo – administracyjnych

 1. Wymagania formalne:

 

a) Spełnienie wymagań zgodnie z art.6 ustawy pkt 1 i 3, z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 roku, poz.1260) określonych dla stanowisk urzędniczych:

- posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11. ust 2 i 3 ustawy

- pełna zdolność do czynności prawnych

- korzystanie w pełni z praw publicznych

- posiadanie kwalifikacji na danym stanowisku

b) Wykształcenie średnie lub wyższe.

c) Doświadczenie zawodowe minimum 2 lata stażu pracy w pomocy społecznej.

d) Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w II etapie prowadzonego postępowania.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był mniejszy niż 6 %

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Ogólna wiedza o strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa.

b) Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 sierpnia 2012r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 roku, poz. 734)

c) Znajomość problematyki gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku zgodnie z ustawą z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 roku, poz. 351)

d) Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz,U. 2011, nr 14, poz. 67)

e) Samodzielność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy własnej.

f) Bardzo dobra obsługa komputera, pakietu MS Office, Internet i urządzeń biurowych.

g) Znajomość programu Cogisoft w zakresie gospodarki materiałowej.

h) Bardzo dobra umiejętność komunikowania się z ludźmi i utrzymywanie pozytywnych relacji z otoczeniem, umiejętność taktownego i sprawnego prowadzenia rozmów przez telefon.

 

3. Zakres obowiązków

 

a) prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Domu

 

1. Przyjmowanie całości korespondencji wpływającej do Domu, rejestracja, dekretacja,

2. Wysyłka korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej (poczta, faks, poczta elektroniczna)

3. Przedstawianie dyrektorowi korespondencji do wglądu, podpisu,

4. Koordynacja obiegu korespondencji pisemnej i elektronicznej w Domu,

5. Prowadzenie terminarza spotkań dyrektora, czynny udział w przygotowaniu wizyt gości,

6. Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych Dyrektora oraz przygotowywanie innych dokumentów w zależności od potrzeb wynikających z realizacji zadań statutowych Domu,

7. Łączenie rozmów telefonicznych do dyrektora,

8. Oddawanie do naprawy sprzętu biurowego,

9. Organizowanie pracownikom badań lekarskich w zakresie medycyny pracy,

10. Prowadzenie ewidencji znaczków pocztowych oraz sporządzanie ich rozliczenia na koniec miesiąca,

11. Bindowanie i laminowanie dokumentów,

12. Udzielanie informacji interesantom,

13. Archiwizowanie dokumentów dyrektora i sekretariatu.

 

b) prowadzenie ewidencji wyposażenia Domu

 

1. Prowadzenie wyposażenia w systemie komputerowym,

2. Uzgadnianie stanów w zakresie wartościowym i ilościowym wyposażenia w użytkowaniu w systemie komputerowym z dokumentami w dziale finansowo – księgowym,

3. Znakowanie składników majątkowych,

4. Uczestniczenie w czynnościach związanych z likwidacją oraz inwentaryzacją składników majątkowych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

a) Wymiar zatrudnienia 1 etat.

b) Zatrudnienie na czas określony wynoszący 3 miesiące z możliwością kontynuacji umowy.

c) Warunki pracy i płacy z zgodnie z Regulaminem Wynagradzania.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) List motywacyjny.

b) Życiorys (CV).

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

d) Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia.

e) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

f) Oświadczenie o niekaralności.

g) Informacja z KRK o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

h) Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

i) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla wnioskujących o pracę na potrzeby związane z naborem (Załącznik Nr 1). do pobrania

j) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 43 (załącznik Nr 2). do pobrania

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać do 17.06.2019 r. do godz. 14.00 w sekretariacie lub wysłać pocztą na adres:

Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43, 30 – 725 Kraków; o spełnieniu terminu decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu DPS.

Oferty, które wpłyną/zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaadresowanej i w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór – podinspektor ds. administracyjno biurowych”.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do II etapu (wykonania zadań pisemnych, zadań praktycznych, rozmów kwalifikacyjnych) i o jego terminie kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w kwestionariuszu osobowym adres e-mailowy kandydata.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 43.

 

Oferty osób, które nie zostały wybrane w konkursie, można odebrać w ciągu 30 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyniku naboru w sekretariacie DPS w Krakowie, ul. Łanowa 43, po tym terminie oferty zostaną zniszczone.

 

 

7. Ilość etatów

1 etat

 

8. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla wnioskujących o pracę w DPS ul. Łanowa 43 w Krakowie

 

W związku z realizacją wymogów art.13 Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43, Kraków (dalej: DPS).

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iodlanowa43@interia.pl albo z Administratorem w siedzibie DPS ul. Łanowa 43 w Krakowie -w dniach roboczych od godziny 8.00 do 15.00.

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:

a) obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (art. 221), ustawy z dnia 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (art. 6 i 13), przepisów wykonawczych do ww. ustaw oraz przepisów szczególnych,

b) w pozostałym zakresie, przekazane dane będą przetwarzanie na podstawie Pani/Pana zgody.

4. Podanie przez Panią/Pana danych, jest dobrowolne. W każdej chwili, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody spowoduje usunięcie danych przez Administratora, nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano wcześniej, to jest przed wycofaniem zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Do danych tych mogą mieć dostęp podmioty, z którymi DPS współpracuje, na przykład informatyk, prawnik, pracownik działu kadr.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od dnia przekazania lub krócej w przypadku przyjęcia do pracy.

7. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec czynności przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art.15 RODO),

b) sprostowania danych osobowych (na zasadach określonych w art.16 RODO),

c) usunięcia danych osobowych (na zasadach określonych w art.17 RODO),

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach określonych w art.18 RODO),

e) przenoszenia danych (na zasadach określonych w art.20 RODO).

9. W przypadku podjęcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

10. Podanie przez Panią/Pana danych o których mowa w punkcie 3b jest dobrowolne. Natomiast odmowa udzielenia danych, o których mowa w punkcie 3a może uzasadnić wykluczenia Pani/Pana z rekrutacji.

11. Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

Dyrektor Barbara Wąsowicz

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43 (podinspektor ds. biurowo - administracyjnych)