BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor w Dziale Obsługi Gospodarczej

 

 

 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%

 

 


1. Wymagania formalne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.1260,1669) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Wykształcenie: średnie lub wyższe;

3) Staż pracy:

a. przy wykształceniu średnim co najmniej 3 lata, w tym na podobnym stanowisku 2 lata,

b. przy wykształceniu wyższym co najmniej 1 rok, w tym na podobnym stanowisku 0,5 roku.

4) Znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

 


2. Wymagania dodatkowe:

1) Udokumentowany staż pracy, minimum 2 lata w jednostce sektora finansów publicznych, na stanowisku związanym z utrzymaniem lokali.

2) Znajomość oprogramowania księgowego Urzędu Miasta Krakowa – „Otago”.

 


3. Zakres obowiązków:

A) Realizacja zamówień:

1) Przygotowanie wytycznych do zamówień publicznych niezbędnych dla zapewnienia ciągłości pracy MOPS oraz wynikających ze złożonych zasadnych zapotrzebowań i przepisów prawa w zakresie:

a. zapewnienie mediów do lokali, w których mieszczą się komórki organizacyjne MOPS odbioru śmieci i ścieków, o których mowa odpowiednio w § 426, 430 i 452 klasyfikacji budżetowej,

b. najmu i użyczenia lokali i nieruchomości na potrzeby komórek organizacyjnych MOPS, w tym w zakresie określonym w §440 klasyfikacji budżetowej,

c. niezbędnych zamówień uzupełniających i dodatkowych w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 i 2.

2) Udział w komisjach w zamówieniach publicznych, kontrola zgodności ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

3) Nadzór, monitoring i rozliczenie zamówień dotyczących zadań wymienionych w pkt. 1, w tym realizacja zamówienia w terminach i zakresie zgodnie z potrzebami, nadzór nad poprawnością realizacji zamówienia, udział w odbiorach przedmiotu zamówienia, kontrola realizacji zamówień, sprawdzenie zgodności realizacji zamówienia z postanowieniami umowy, naliczanie kar i egzekwowanie zapłaty tych kar,

4) Kontrola rozliczanych wydatków pod względem zgodności z udzielnym zamówieniem, zawartą umową oraz aktualnym planem finansowym (kontrola pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych),

5) Wnioskowanie o rozliczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

6) Reklamacje wadliwie wykonanych usług oraz monitorowania i rozliczenie wykonawcy z realizacji uprawnień MOPS wynikających z udzielonej rękojmi lub gwarancji,

7) Opiniowanie wniosków wykonawców dotyczących realizowanych zamówień, przygotowanie projektów odpowiedzi (w tym referencji), aneksów.

 

B) Planowanie i nadzór nad realizacją plan finansowego:

1) Opracowanie zapotrzebowania do projektu planu finansowego na realizację zamówień, o których mowa w lit. A,

2) Sporządzanie harmonogramów wydatków w zakresie nadzorowanej części planu finansowego MOPS,

3) Uzgadnianie wydatków w aplikacjach programu finansowo-księgowego i przygotowanie informacji o zaangażowaniu środków w nadzorowanych źródłach finansowania,

4) Kontrolowanie wydatków i zaangażowania pod kątem nieprzekroczenia planu finansowego oraz limitu wydatków i zobowiązań,

5) Sporządzanie zaangażowania, w tym wnioskowanie o zamknięcie zakończonych umów i kontrola zgodności dokumentów księgowych rozliczonych przez pracownika w podsystemach programu finasnowo-księgowego, systematyczności rozliczeń okresowych. Pracownik zobowiązany jest w tym celu do używania aktualnych aplikacji i oprogramowania używanego w MOPS,

6) Zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu informacji o nadwyżkach i brakach w planie finansowym oraz przygotowanie wystąpień o zwiększenie lub zmniejszenie planu z uzasadnieniem do zmiany w planie.

 

C) Zapewnienie warunków lokalowych, w tym:

1) Monitoring i zapewnienie kontynuacji trwania tytułów prawnych do lokali i nieruchomości, w których mieszczą się komórki organizacyjne MOPS,

2) Rozliczenie umów najmu i użyczenia lokali i nieruchomości, w których mieszczą się komórki organizacyjne MOPS,

3) Zapewnienie i rozliczenie dostaw mediów do lokali i nieruchomości,

4) Występowanie i monitorowanie zwrotu kaucji za zwracane lokale,

5) Analiza umów i innych dokumentów, z których wynika tytuł prawny do lokalu pod kątem praw i obowiązków Ośrodka i wynajmujących i użyczających,

6) Przygotowanie projektów korespondencji w sprawie użytkowania lokali i nieruchomości,

7) Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości z tytułu podatku od nieruchomości i korekty deklaracji oraz terminowe regulowanie należności z tytułu podatku od nieruchomości,

8) Zapewnienie pojemników na odpady, składanie deklaracji i rozliczanie odbioru odpadów,

 

D) Pozostałe zadania:

1) Prowadzenie i odpowiednie składowanie dokumentacji,

2) Przygotowanie wymaganych planów pracy i sprawozdań,

3) Prowadzenie obowiązujących rejestrów, w tym kart czasu pracy, rejestru umów (w tym wprowadzenia skanów umów do GRU), ewidencji dokumentów księgowych, spisów spraw;

4) Zapoznawanie się i realizacja zadań zgodnie z wewnętrznymi aktami prawnymi

5) Samokontrola prawidłowości wykonywania wykonywanych zadań,

6) Wszystkie powyższe czynności dotyczą również zadań DG MOPS w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków bezzwrotnych,

7) Inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska polecone przez dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 

 
4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 0,5 etatu.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 1500,00 złotych do 2250,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 

 
5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko - Inspektor w Dziale Obsługi Gospodarczej”,

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 5 czerwca 2019 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Inspektor w Dziale Obsługi Gospodarczej”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.


7. Ilość etatów:
    Jeden w wymiarze - 0,5 etatu.Dyrektor
Witold Kramarz

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Obsługi Gospodarczej)