BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 97

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 97 W KRAKOWIE OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 

1.Wymagania niezbędne (formalne) zgodne z art. 6 ustawy pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych

- ma obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

- cieszy się nieposzlakowaną opinią

- posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe

 

2. Wymagania dodatkowe

- doświadczenie zawodowe na zbliżonym stanowisku lub w innych JST,

- wykształcenie kierunkowe (ekonomia, prawo, administracja),

- wykształcenie wyższe,

- znajomość zagadnień prawa oświatowego , Karty Nauczyciela itp.

- biegła znajomość obsługi komputera

- znajomość obsługi urządzeń biurowych

 

3. Zakres obowiązków referenta

- prowadzenie w ZSZO modułu : FINANSE, BDO,

- prowadzenie w SIO modułu „Dane zbiorcze” ,

- sporządzanie stosownych dokumentów dotyczących spraw finansowych szkoły

- przygotowywanie umów najmu i faktur za wynajem oraz nadzór nad terminowością rozliczeń należności i zobowiązań- uzgadnianie sald z dłużnikami i wierzycielem oraz z działem księgowości MCOO,

- prowadzenie na bieżąco rachunkowości szkoły, uzgadnianie stanu poszczególnych paragrafów finansowych z dyrektorem szkoły, jego zastępcą, sekretarzem oraz działem księgowości MCOO w Krakowie,

- przygotowywanie umów i rozliczanie faktur za wszelkie zakupy i usługi zlecone przez szkołę,

- prowadzenie sprawozdawczości szkoły-GUS, PFRON, sprawozdania finansowe, sprawozdania dla Wydziału Edukacji oraz MCOO,

- przygotowywanie umów najmu i faktur za wynajem oraz nadzór nad terminowością rozliczeń należności i zobowiązań- uzgadnianie sald z dłużnikami i wierzycielem oraz z działem księgowości MCOO,

- rozliczanie rachunków za media,

- współpraca z kierownikiem gospodarczym w zakresie prowadzenie na bieżąco ksiąg inwentarzowych, zeszytu depozytu, ksiąg ilościowych,

- przyjmowanie telefonów, faksów

- ewidencjonowanie korespondencji i jej dystrybucja do adresatów

- systematyczne odczytywanie poczty elektronicznej i przeglądanie urzędowych stron internetowych

- wykonywanie innych czynności biurowych nie wymienionych w zakresie czynności, związanych z potrzebami zakładu pracy

 

4. Wymagane dokumenty

- list motywacyjny,

- życiorys ,

- oświadczenie kandydata o niekaralności,

- oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

- podpisany obowiązek informacyjny RODO,

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

 

 

5. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a)Zatrudnienie od 01 lipca 2019r.

b) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

c) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

d) Stanowisko: Referent

e) Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 97 w Krakowie

f) Lokalizacja: Kraków, ul. Doktora Judyma 10

g) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze : 2400,00zł brutto i dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy oraz premia zgodnie z Regulaminem Premiowania obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 97 w Krakowie.

h) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl/SP97 oraz na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie ul. Doktora Judyma 10.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 3 czerwca 2019 r. do godz. 15- tej.

 
Dyrektor Maria Madej


 

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 97 ()