BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

 

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

 

 

Specjalista ds. administracji i księgowości


 

1a). Wymagania formalne

  • Udokumentowane wykształcenie minimum średnie

 

1 b). Wymagania niezbędne:

  • Podstawowa znajomość programu MS Office,
  • Znajomość programu Symfonia Kadry i Płace, lub innego programu wspomagającego zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników,
  • Znajomość programu Płatnik.

 

2. Wymagania dodatkowe - mile widziane:

·        Znajomość programu Symfonia Środki Trwałe oraz Symfonia Finanse

·        Zdolność do samodzielnej organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia

·        Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

·        Ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny, lub udokumentowany okres zatrudnienia w charakterze archiwisty nie krótszy niż pięć lat

·        Znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych RODO

 

3. Zakres obowiązków

I. Zakres zadań administracyjnych:

1) Całościowe prowadzenie spraw dotyczących umów cywilno-prawnych, w tym umów zleceń oraz umów o dzieło

2) Prowadzenie rejestru umów dotyczących wydatków bieżących.

3) Prowadzenie ksiąg ilościowo-wartościowych i ewidencji ilościowej dla składników majątkowych Ośrodka Kultury i podległych mu klubów

4) Pomoc w prowadzeniu spraw przez Specjalistę ds. Kadr i Płac.

 

II. Zakres zadań księgowych:

1) prowadzenie rozliczeń projektów

2) przygotowywanie sprawozdań w tym zakresie

3) prowadzenie ewidencji i rozliczeń znaczków, biletów mpk

4) prowadzenie rejestrów faktur i umów

 

III. Docelowo prowadzenie Składnicy akt Ośrodka Kultury.

 

4. Zastępstwa:

a)      zastępujący Specjalistę ds. Kadr i Płac,

b)      w zakresie zadań administracyjnych zastępowany przez Specjalistę ds. Kadr i Płac, w zakresie zadań księgowych przez Księgową.

 

5. Warunki pracy i płacy

  • praca w pomieszczeniu,
  • praca przy komputerze, siedząca,
  • praca w terenie (składnica akt zlokalizowana jest poza siedzibą biura),
  • podstawowy system pracy,
  • wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta.

 

6. Wymagane dokumenty:

- CV wraz z:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą w Krakowie oś. Zgody 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKNH zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”.

- list motywacyjny.

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy:

- złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres:

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1, 31-949 Kraków, Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – Specjalista ds. administracji i księgowości”.

- lub przesłać drogą mailową na adres rekrutacja@krakownh.pl.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  17 maja 2019 roku. UWAGA - PRZEDŁUŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 7 CZERWCA 2019.

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7. Ilość etatów

rodzaj umowy i wymiar etatu

Umowa o pracę;  1 etat.

 

8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne

 

 

Dyrektor Małgorzata Jezutek

 

 

 

 

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 

Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków:

1.           jest administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji,

2.           kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: rodo@krakownh.pl,

3.           dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKNH na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4.           odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,

5.           dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

6.           osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez OKNH. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

7.           osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

8.           podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w OKNH,

9.           zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane,

10.         szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych: http://krakownh.pl/osrodek_kultury_krakow_nowa_huta/ochrona-danych-osobowych.html

  

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

 

 * ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO)

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (Specjalista ds. administracji i księgowości )