BIP MJO - Żłobek Nr 19

DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 19 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPRZĄTACZKA/PRACOWNIK GOSPODARCZY W ŻŁOBKU

 

1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz,U. 2018, poz.1260).

2. Wymagania dodatkowe

- aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

- zaświadczenie o niekaralności,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

3. Zakres obowiązków w szczególności:

• sprzątanie pomieszczeń żłobka,

• mycie okien,

• mycie i dezynfekcja naczyń kuchennych,

• dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń sanitarnych

• zamiatanie chodników i terenu,

• grabienie liści,

• wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy

4. Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy - ½ etatu z możliwością w przyszłości, wydłużenia wymiaru zatrudnienia.

- zatrudnienie- Umowa o pracę – pierwsza umowa na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,

- wynagrodzenie- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 936 z późn. zmian.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Żłobka Nr 19.

- możliwość zatrudnienia – od zaraz

- miejsce pracy: Żłobek Samorządowy Nr 19 w Krakowie 31-563, ul. Świtezianki 7.

5. Wymagane dokumenty:

- Curriculum Vitae /ze zdjęciem/ wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i ew. staż pracy,

- kopia aktualnej książeczki zdrowia,

- zaświadczenie o niekaralności

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty składa się poprzez wysłanie wskazanych powyżej dokumentów pocztą tradycyjną na w/w adres placówki, pocztą elektroniczną (zlobek19@wp.pl) lub osobiste ich doręczenie.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

 

Dyrektor Żłobka Nr 19

mgr Wiesława Nowosielska

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 19 ()