BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w ZARZĄDZIE DRÓG MIASTA KRAKOWA, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Inspektor Nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji – 1 etat

(Nr ref. 44 -19)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie średnie lub wyższe techniczne;

c) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności elektrycznej, elektroenergetycznej lub teletechnicznej wraz z przynależnością do izby inżynierów budownictwa;

d) staż pracy:

- co najmniej 6 lat przy wykształceniu średnim;

- co najmniej 4 lata przy wykształceniu wyższym.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) prawo jazdy kategorii B;

b) doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z nadzorowaniem inwestycji lub na stanowiskach kierownika budowy, inżyniera budowy, kierownika projektu w zakresie elektrycznym;

c) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy o drogach publicznych;

- Ustawy prawo budowlane

- Ustawa prawo energetyczne;

- Ustawy prawo o ruchu drogowym;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych;

- Ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

d) wiedza techniczna w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego;

e) świadectwo kwalifikacji SEP;

f) umiejętność czytania/ weryfikacji dokumentacji projektowej;

g) znajomość struktury oraz statutu ZDMK w Krakowie;

h) biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office;

i) zdolność analitycznego myślenia;

j) umiejętność pracy w zespole;

k) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w tym: kontrola budowy, przygotowanie dokumentów do zamówienia publicznego, prowadzenie procesu inwestycyjnego od przekazania placu budowy do rozliczenia zadania, udział w odbiorach gwarancyjnych.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Realizacji Inwestycji, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dłuższego stania i chodzenia,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu,

- konieczność prowadzenia samochodów służbowych,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3800 zł do 4500 zł brutto + dodatek funkcyjny+ dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZDMK + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZDMK.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, wymagane uprawnienia (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

 

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 44-19" - w terminie do dnia: 03.06.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK oraz na stronie Internetowej ZDMK(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 44-19)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 0 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 0 aplikantów nie spełniło wymogów formalnych.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 0 kandydatów.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko Inspektor nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji (Nr ref. 44-19)