BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU TRANSPORTU PUBLICZNEGO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Starszy Specjalista ds. planowania w Dziale Głównego Księgowego– 1 etat

(Nr ref. 13-19)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe;

c) staż pracy: co najmniej 3 lata, w tym min. 2 lata doświadczenia w zakresie planowania i rozliczania budżetu;

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa o finansach publicznych,

- Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- Kodeks postępowania administracyjnego,

- Ustawy o pracownikach samorządowych,

- Ustawy o samorządzie gminnym,

b) znajomość struktury oraz statutu ZTP w Krakowie,

c) znajomość obsługi programów pakietu MS Office, w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel,

d) umiejętność pracy w zespole,

e) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność.

 

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest wyższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Prowadzenie zagadnień dotyczących planowania i rozliczania zadań jednostki;

b) Opracowywanie danych do projektu budżetu, w tym do planu rzeczowo-finansowego;

c) Bieżąca analiza zadań budżetowych pod kątem zaciągniętych zobowiązań finansowych i wydatkowych środków, uzgadnianie wydatków i planu;

d) Prowadzenie wniosków dotyczących zmian w planie budżetowym Jednostki;

e) Sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań;

f) Ewidencja planu finansowego i zaangażowania na kontach pozabilansowych;

g) Weryfikacja zapisów i uzgadnianie sald kont pozabilansowych dotyczących planowania i zaangażowania, nie rzadziej niż na koniec miesiąca;

h) Wprowadzanie do systemu bankowego przelewów bankowych oraz dokonywanie wstępnej zgodności z dokumentami źródłowymi;

i) Elektroniczna obsługa dokumentów księgowych w systemie informatycznym;

j) Inne czynności zlecone przez Głównego Księgowego.

 

5. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Organizacji Transportu, Kraków, ul. Wielopole 1;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3 800 zł do 4 500 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania ZTP;

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy;

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1 , 31-072 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 13-19" - w terminie do dnia: 27.05.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZTP. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZTP.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-8605.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 13-19) – 1 etat

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 9 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 9 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 9 kandydatów.

 

Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia naboru.

 

 

Dyrektor

Łukasz Franek

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracyStarszy Specjalista w Dziale Głównego Księgowego – 1 etat (Nr ref. 13–19)