BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w ZARZĄDZIE DRÓG MIASTA KRAKOWA, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Inspektor w Dziale Windykacji – 1 etat

(Nr ref. 41 -19)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: średnie lub wyższe;

c) staż pracy:

- przy wykształceniu średnim co najmniej 3 lata,

- przy wykształceniu wyższym co najmniej 1 rok.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze ;

b) Znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o drogach publicznych;

- ustawa o finansach publicznych;

- ordynacji podatkowej;

- KPA, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych,

- ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- zasad udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez gminy, z uwzględnieniem reformy przepisów unijnych oraz nowelizacji przepisów krajowych;

- ustawy o samorządzie gminnym

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- struktury oraz statutu ZDMK w Krakowie,

c) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa,

d) biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) komunikatywność,

g) zdolność szybkiego uczenia się,

h) wysoka kultura osobista.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Pozyskiwanie danych osobowo – adresowych z właściwych wydziałów komunikacji, firm leasingowych oraz innych instytucji.

b) Prowadzenie działań związanych z windykacją należności – w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji – o charakterze publicznoprawnym w zakresie opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

c) Kompletowanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania windykacyjnego dłużników z opłat dodatkowych za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

d) Właściwe prowadzenie dokumentacji w procesie windykacji należności.

e) Wystawianie upomnień.

f) Wprowadzanie wpłat wpływających na konto upomnień oraz wszelkie dalsze czynności związane z ich księgowaniem.

g) Monitorowanie i podejmowanie działań mających na celu zapobieganie przedawnienia należności.

h) Przyjmowanie stron postępowania administracyjnego, windykacyjnego

i egzekucyjnego wraz z udzielaniem niezbędnych informacji.

i) Rozpatrywanie pism składanych przez strony w trakcie lub po zakończeniu postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego.

j) Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności oraz przygotowanie decyzji administracyjnej.

k) Pozyskanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektu decyzji

o odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy.

l) Sporządzanie sprawozdań z analizy procesu windykacji i egzekucji należności.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Windykacji, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3200 zł do 3800 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZDMK + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZDMK.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 41-19" - w terminie do dnia: 31.05.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 41-19)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 4 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 0 aplikantów nie spełniło wymogów formalnych.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 4 kandydatów.

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko Inspektor w Dziale Windykacji (Nr ref. 41-19)