BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30 W KRAKOWIE

ul. Konfederacka 12, 30-306 Kraków

tel. 12 266 36 58

e-mail: sp30@interia.pl


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KADR
 

Procedura naboru

Nabór ma charakter dwuetapowy.

I etap - polega na sprawdzeniu wymagań na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami oraz ich merytorycznej analizie.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach 1 etapu rekrutacji.

II etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

 
 

1. Wymagania formalne

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

5) posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy lub posiada wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5 letni staż pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe

1) doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych w jednostkach oświatowych,

2) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy - Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawy

o pracownikach samorządowych, ubezpieczeń społecznych,

3) biegła znajomość pakietu biurowego MS Office,

4) biegła znajomość modułu „kadry” w ZSZO, programu SIO i programu sprawozdawczego GUS oraz PFRON,

5) znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych oraz znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

6) dokładność, rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,

7) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres obowiązków

1) prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie ze stosownymi przepisami - Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela,

2) obsługa modułu „Kadry” w ZSZO,

3) sporządzanie sprawozdań statystycznych dla celów GUS i PFRON,

4) przygotowywanie, weryfikację i wprowadzanie danych do SIO,

5) przygotowanie umów dla nauczycieli i pozostałych pracowników,

6) przygotowanie świadectw pracy i dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,

7) prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników,

8) prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników placówki,

9) sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników na rentę lub emeryturę,

10) wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,

11) przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

12) zastępowanie sekretarza szkoły podczas jego nieobecności w zakresie niezbędnym do funkcjonowania sekretariatu.

 


4. Warunki pracy i płacy:

1) stanowisko: główny specjalista ds. kadrowych;

2) zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu - planowane od 1 września 2019 r.;

3) umowa na okres próbny;

4) w perspektywie umowa na czas nieokreślony;

5) wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1786 z późń. zm.) oraz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30.

 


5. Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (dyplomy, świadectwa, certyfikaty),

3) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

4) oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku starszy referent ds. kadr,

5) oświadczenie o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

7) Mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko główny specjalista ds. kadr" należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

nr 30 w Krakowie do dnia 23 maja 2019 r., w godzinach od 8.00 do 15.00 lub wysłać pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12, 30-306 Kraków

2) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).7. Ilość etatów
 0,5 etatu - planowane od 1 września 2019 r.;


Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 30 w Krakowie

mgr Elżbieta Czepiel

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 (2)