BIP MJO - Żłobek Samorządowy Nr 24 w Krakowie
DYREKTOR Żłobka Samorządowego nr 24
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
referent ds. płac


1. Wymagania formalne
 

Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada2008r o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r r., poz.902 z późn.  zm, tekst jednolity) oraz określonych w art.54ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r ( Dz.U.z 2017r , poz.2077 z późn. zm) w zakresie wykształcenia i stażu pracy tj.:

- ukończona średnia, policealna , pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej rocznej praktyki w księgowości lub:

- ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne studia wyższe zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej sześciomiesięcznej praktyki w księgowości

Uwaga: osoby , które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym naborze.


 
 
2. Wymagania dodatkowe
 
 

a) doświadczenie zawodowe w księgowości  w jednostkach budżetowych,

b) znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych , ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dot. podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy

c) znajomość  programów finansowo – księgowych( Vulcan Optivum)

d) znajomość programu Płatnik

e) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej PKO BP

f) znajomość zagadnień płacowych oraz ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych

g) znajomość programu Microsoft  Office( Excel, Word)


 
3. Zakres obowiązków
 

 

1.sprządzanie list wynagrodzeń  pracowników

2sporządzanieprzelewów bankowych, deklaracji ZUS, US, GUS

3. wykonywanie przekazów elektronicznych w systemie Płatnik

4.prowadzenie i rozliczanie umów cywilno-prawnych

5.sporządzanie list wypłat dla pracowników z ZFŚS

6.dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów płacowych

7.inne określone w zakresie obowiązków

 


 
4. Warunki pracy i płacy: 
 

a) wymiar zatrudnienia 0,5 etatu

b) wynagrodzenie zg. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 936) oraz regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników Żłobka Samorządowego nr 24

c) miejsce pracy: Żłobek Samorządowy Nr 24 w Krakowie ul. Opolska 11

d) dla osób podejmujących po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie w zawarta na czas określony z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

 


 
5. Wymagane dokumenty: 
 
 

a) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

b) CV/list motywacyjny

c) dokumenty potwierdzające posiane kwalifikacje zawodowe i odpowiedni staż pracy,

d) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np.: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

e) informacja z Krajowego rejestru karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby , którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych.


 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać poczta na adres:

Żłobek Samorządowy Nr 24 31-275 Kraków ul. Opolska 11 w terminie do dnia 30.06.2019r.

Komplet dokumentów winien być w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Nabór – Referent ds. płac”

Decyduje data wpływu.

Oferty , które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.


 
7. Ilość etatów
 0.5
 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Kraków Żłobka Samorządowego nr 24 w Krakowie.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: 01.08.2019r.

 


 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Samorządowy nr 24 w Krakowie  ul. Opolska 11

Inspektorem Ochrony Danych w ww. firmie jest Pani Agnieszka Sowa, e-mail inspektor5@mjo.krakow.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją.

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. 


 
Dyrektor Katarzyna Gęsiorska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 24 w Krakowie ()