BIP MJO - Żłobek Samorządowy Nr 24 w Krakowie
DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 24
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY KSIĘGOWY


1. Wymagania formalne
 
 

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku określonych dla stanowisk urzędniczych(Dz.U. 2018 poz. 1260 z późn. zm.) oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r(Dz.U. 2017 poz. 2077) z późn. zm.

Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowej, może być osoba która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że, odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Znajomość ustaw:

 

• Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. 2019 poz. 409)

• Ustawa Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917) z późn. zm.

• Art. 54, Art. 45, Ustawa z dnia 27.08.2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077) z późn. zm.

• Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986) z późn. zm.

• Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych(Dz.U. 2018 poz. 1458) z późn. zm.

• Art. 4 ust.5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 351) z późn. zm.

• Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada2008 (Dz.U. 2018 poz. 1260 z późn. zm.)

• I inne wynikające z wykonywanych czynności


 
2. Wymagania dodatkowe
 
 

• biegła znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,

• znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej PKO BP,

• umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych

• znajomość programu finansowo -księgowego: VULCAN,

• znajomość programu CESARZ

• doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT – obsługa programu SOVAT

• biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,

• komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość


 
3. Zakres obowiązków
 
 

• Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

• Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

• Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

• Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań

• Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych

• Inne określone w zakresie obowiązków

 

 
4. Warunki pracy i płacy: 
 

• Wymiar zatrudnienia – 0,5 etatu

 

• Stanowisko i wynagrodzenie – Główny Księgowy, wynagrodzenie zgodnie z Ustawą o pracownikach Samorządowych z dn. 21.11.2008 r. (Dz.U. 2018 poz. 1260 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z późn. zm.(Dz.U. 2018 poz. 936); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 2437);, Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. 2019 poz. 409) oraz regulaminem wynagradzania i premiowania Żłobka Samorządowego nr 24 w Krakowie.

 

• Miejsce pracy – Żłobek Samorządowy nr 24, ul. Opolska 11, 31-275 Kraków


 
5. Wymagane dokumenty: 
 
 

• CV/ List motywacyjny

 

• Kwestionariusz osobowy kandydata

 

• Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

 

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tylko kandydaci z przedstawioną ofertą pracy)

 

• Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

• Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np.: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 

 Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

prosimy składać w kancelarii Żłobka Samorządowego nr 24 lub przesłać pocztą na adres żłobka w terminie do 30.06.2019 r.

 

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Osoby, które spełnią wymagania będą informowane telefonicznie o terminie konkursu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP Żłobka Samorządowego 24.


 
7. Ilość etatów
 0.5
 
 
 8. Planowany termin rozpoczęcia pracy 01.08.2019


 

Klauzula informacyjna

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Samorządowy nr 24 w Krakowie  ul. Opolska 11

 

Inspektorem Ochrony Danych w ww. firmie jest Pani Agnieszka Sowa, e-mail inspektor5@mjo.krakow.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją.

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. 


Dyrektor Katarzyna Gęsiorska
 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 24 w Krakowie ()