BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

 

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Inspektor w Dziale Organizacji i Kadr

 

Nr. ref. 06/2019

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),

b) Wykształcenie: wyższe.

c) Doświadczenie zawodowe: minimum 2 letni staż pracy.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

2. Znajomość przepisów z zakresu:

• Ustawy o pracownikach samorządowych,

• Ustawy o samorządzie gminnym,

• Ustawy Prawo zamówień publicznych,

• Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

3. Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w w/w zakresie.

4. Znajomość obsługi programów MS Office, w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel.

5. Umiejętność pracy w zespole.

6. Rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność, dyspozycyjność.

7. Operatywność,

8. Samodzielność,

9. Dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Obsługa dziennika podawczego korespondencji przychodzącej do ZIS.

2. Rejestr poczty przychodzącej do ZIS w zintegrowanym systemie zarządzania informacją.

3. Przekazywanie poczty zadekretowanej do poszczególnych działów ZIS.

4. Przygotowywanie poczty wychodzącej do wysyłki.

5. Sprawdzanie wysyłanej przez pracowników ZIS korespondencji pod kątem zgodności z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ujednolicenia formy korespondencji wychodzącej z ZIS pod kątem omyłek i błędów pisarskich

6. Przyjmowanie i rejestr ofert przetargowych.

7. Przyjmowanie gwarancji przetargowych i należytego wykonania umowy.

8. Sporządzanie zapotrzebowań na materiały biurowe.

9. Prowadzenie ewidencji zakupu i rozchodu materiałów biurowych.

10. Prowadzenie podręcznego magazynu materiałów biurowych.

11. Prowadzenie biblioteki ZIS.

12. Zakup materiałów opatrunkowych do apteczek ZIS, oraz nadzór nad apteczką.

13. Plakatowanie budynku plakatami imprez sportowych.

14. Współpraca z pozostałymi pracownikami Działu w wykonywaniu zadań pozostających w zakresie komórki oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ZIS.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

c) płaca zasadnicza od 2 700,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w pok. 20), lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

b) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

i) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 06/2019" - w terminie do dnia 20.05.2019 r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

 

8. Ilość etatów

1 etat

 


Dyrektor Krzysztof Kowal


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Organizacji i Kadr Nr ref. 06/2019