BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków (adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Specjalista w Zespole Ewidencji Majątku i Rozliczania Inwestycji – 1 etat

(Nr. ref. 26-ZZM-2019 r.)
1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne;

c) staż pracy:

- minimum 5 lat przy wykształceniu średnim, w tym min. 1 rok doświadczenia związanego z ewidencją majątku,

- minimum 4 lata przy wykształceniu wyższym, w tym min. 1 rok doświadczenia związanego z ewidencją majątku.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów i umiejętność stosowania z zakresu:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

b) znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel) w stopniu zaawansowanym;

c) umiejętność pracy w zespole;

d) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy,

e) rzetelność, terminowość, dokładność;

f) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

g) dyspozycyjność w okresach rozliczeniowych związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych;

 

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie ewidencji analitycznej składników majątkowych oraz WNiP zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych.

2) Integracja i współpraca w zakresie prezentowania poszczególnych elementów majątku ujętych w ewidencji majątku w funkcjonujących w ZZM zasobach informacji przestrzennej.

3) Naliczanie odpisów amortyzacyjnych i przekazywanie do ujęcia w księgach rachunkowych do Zespołu Finansowo - Księgowego.

4) Rozliczanie zadań inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ujmowanie wytworzonych środków trwałych w ewidencji analitycznej na podstawie sporządzonych dowodów księgowych OT.

5) Sporządzanie dokumentów księgowych PT dotyczących przekazania środków trwałych.

6) Przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, w tym różnic inwentaryzacyjnych zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Dyrektora ZZM oraz podejmowanie innych koniecznych czynności związanych z inwentaryzacją mienia, w tym opracowywanie harmonogramu inwentaryzacji na rok następny.

7) Dokonywanie zmian w systemie informatycznym służącym ewidencji majątku na podstawie dokumentów przekazania / przemieszczenia / likwidacji majątku.

8) Uzgadnianie stanu majątku oraz umorzenia.

9) Opracowywanie opinii, stanowisk i wystąpień w sprawach dotyczących ewidencji analitycznej majątku.

10) Opracowywanie raportów i statystyk na potrzeby sprawozdawczości oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

11) Przeprowadzanie oraz udział w wizjach terenowych w sprawach dotyczących mienia.

 

 

5) Warunki pracy i płacy;

a) wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20

opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3.400 zł do 3.900 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZZM;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 26-ZZM-2019" – w terminie do dnia: 20-05-2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

 

Dyrektor

 

Piotr Kempf

 

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko:

Specjalista w Zespole Ewidencji Majątku i Rozliczania Inwestycji – 1 etat

(Nr. ref. 26-ZZM-2019 r.)

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 6 kandydat/ów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 4 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 4 kandydat/ów .

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 29.05.2019 r. w biurze ZZM w Krakowie

ul.Reymonta 20.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Ewidencji Majątku i Rozliczania Inwestycji – 1 etat (Nr. ref. 26-ZZM-2019 r.)