BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Z-ca Kierownika w Dziale Księgowości – 1 etat

(Nr ref. 39-19)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: wyższe ekonomiczne;

c) staż pracy: minimum 4 lata, doświadczenie w służbach finansowo-księgowych.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie zawodowe związane z rachunkowością budżetową, w tym sprawozdawczością budżetową;

b) znajomość zagadnień o finansach publicznych;

c) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa o finansach publicznych;

- Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- Ustawa o rachunkowości;

- Ustawa o podatku od towarów i usług;

- Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

d) znajomość struktury oraz statutu ZDMK w Krakowie;

e) znajomość programów z pakietu MS Office, w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel;

f) umiejętność pracy w zespole;

g) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) nadzór nad prawidłowością ewidencji księgowej w zakresie dochodów oraz należności ze szczególnym uwzględnieniem na wybrane należności publicznoprawne

b) weryfikacja i bieżąca kontrola sald należności

c) weryfikacja zgodności stanu rozrachunków oraz klasyfikacji budżetowej dotyczących należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych

d) okresowe uzgadnianie kont księgowych, nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca

e) kontrola prawidłowości dokonywanych zapisów księgowych i sald w obszarze objętym zakresem obowiązków

f) nadzór nad prawidłowością ewidencji księgowej w zakresie dochodów oraz należności

g) nadzór nad terminowym i prawidłowym sporządzaniem sprawozdań finansowych

i budżetowych

h) nadzór na sprawną i skuteczną windykacją należności ZDMK w zakresie wynikającym

z realizowanych obowiązków

i) analiza i rozwiązywanie problemów merytorycznych dotyczących zagadnień objętych zakresem obowiązków

j) sporządzanie raportów dotyczących informacji w zakresie powierzonej odpowiedzialności

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Dział Księgowości, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3500,00 zł do 4200,00 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZDMK;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 39-19" - w terminie do dnia: 24.05.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

(Nr ref. 39-19)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 0 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 0 aplikantów nie spełniło wymogów formalnych.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 0 kandydatów.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko Z-ca Kierownika w Dziale Księgowości (Nr ref. 39-19)