BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej
DYREKTOR Muzeum Inżynierii Miejskiej
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kasjer


1. Wymagania formalne

a) biegła obsługa komputera

b) wykształcenie średnie

c) niekaralność

d) umiejętność pracy pod presją czasu i jednoczesnego koordynowania kilku zadań

e) dyspozycyjność i punktualność

f) komunikatywność

2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość obsługi programów finansowo księgowych firmy Comarch

b) znajomość obsługi programów dotyczących sprzedaży usług kulturalnych

c) znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia sprzedaży

d) doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta

e) znajomość języków obcych

f) dokładność, systematyczność, uczciwość

g) zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania, terminowość, sumienność

h) umiejętność pracy pod presją czasu

i) umiejętność pracy w zespole

j) wysoka kultura osobista

 
3. Zakres obowiązków

a) prowadzenie sprzedaży towarów i usług będących w ofercie Muzeum w programie sprzedaży Iksoris

b) sporządzanie dziennych raportów kasowych wraz z niezbędna dokumentacją w programie Comarch ERP XL

c) obsługa urządzeń fiskalnych

d) wystawianie faktur gotówkowych

e) codzienne rozliczanie stanu gotówki w kasie po zakończonej sprzedaży

f) obsługa telefoniczna klientów

g) przygotowanie ekspozycji z towarami

h) informowanie klientów o aktualnej ofercie muzeum i działających oddziałach

i) obsługa klientów w ramach programów zleconych przez UMK

j) kontrolowanie stanów magazynowych w magazynach kasy

k) wykonywanie innych zadań dotyczących obsługi kasy, wynikających z wewnętrznych uregulowań Muzeum

 
4. Warunki pracy i płacy:

a) rodzaj umowy: umowa o prace

b) wymiar zatrudnienia: pełny etat

c) liczba etatów: 1

d) miejsce pracy: ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków,

al. Pokoju 68, 31-580 Kraków

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie droga elektroniczną z dopiskiem „ rekrutacja na stanowisko Kasjer” na adres: rekrutacja@mim.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie 09 maj 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

Dokumenty winny być przesłane bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno – archiwalnych.

Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacja na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko.

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie Kandydatami.

Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani droga elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty aplikacyjne tj. CV przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko Kasjer” na adres: rekrutacja@mim.krakow.pl.

Przesłanie CV jest równoznaczne z akceptacją poniższego oświadczenia w sprawie RODO.

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji,

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wynik przeprowadzonego naboru podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od momentu otrzymania CV).

Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym na stronie internetowej BIP w zakładce praca.

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zgodnie z RODO* zostałem poinformowany o tym że:

1. administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), z siedziba przy ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków jako pracodawca.

2. kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@mimk.com.pl

3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników MIMK na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, a także podmiot prowadzący główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej, którym jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Królewskiej 27;

5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez MIM. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MIM;

9. zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.

10. Polityka prywatności i ochrona danych: https://www.mim.krakow.pl/ochrona-danych.

 

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).

7. Ilość etatów
liczba etatów: 1

Dyrektor Piotr Gój

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Kasjer w Muzeum Inżynierii Miejskiej