Sporządzany plan ŻABINIEC Logo
 

Powierzchnia planu - 177,7 ha
Jednostki ewidencyjne: Krowodrza i Śródmieście
Dzielnice: IV Prądnik Biały, V Krowodrza, III Prądnik Czerwony i I Stare Miasto

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Uchwały Rady Miasta Ogłoszenia Prezydenta Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy obszaru "Żabiniec" obejmuje wiele obiektów użyteczności publicznej o zasięgu oddziaływania ogólnomiejskim, regionalnym i ponadregionalnym. Jest to plan miejscowy o charakterze głównie porządkującym i inwestycyjnym, mający ważne znaczenie dla zachowania i kształtowania ładu przestrzennego Krakowa i jego atrakcyjności.
Do celów planu miejscowego obszaru "Żabiniec" należy:
- stworzenie warunków dla zapewnienia właściwego rozwoju komunikacyjnego wewnątrz obszaru oraz powiązań komunikacyjnych z terenami sąsiednimi;
- poprawa warunków życia poprzez kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych;
- uporządkowanie przestrzenne obszaru – w szczególności zaniedbanych terenów w rejonie terenów kolejowych;
- kształtowanie nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w oparciu o przyjętą w Studium politykę architektoniczną;
- stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem integracji terenów zieleni i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-03-31 15:39:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-03 14:51:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-11 13:51:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-01 11:16:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-10 09:37:58
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-05-07 13:56:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-04-25 11:56:44
TOMASZ GDULA
 Publikacja