BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR  NR 4/2019
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTORA W REFERACIE GOSPODARCZO - TECHNICZNYM STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA

 

 

 


1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 18 lat,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe i 1 rok stażu pracy lub średnie i 3 lata stażu pracy,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- co najmniej 6 - miesięczny staż pracy w jednostkach administracyjnych samorządu terytorialnego,

- znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,

- znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- znajomość struktury Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych w stopniu bardzo dobrym,

- samodzielność,

- dyspozycyjność,

- zdolności analityczne,

- dobra organizacja pracy,

- staranność.

 

3. Zakres obowiązków:

- ewidencjonowanie faktur w zakresie wynikającym z regulacji wewnętrznych obowiązujących w jednostce,

- prowadzenie prawidłowej gospodarki, ewidencji i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania w postaci książek kontroli pracy pojazdów samochodowych, przekazanych do Referatu Gospodarczo – Technicznego,

- sporządzanie zapotrzebowań na zakup materiałów i usług w zleconym zakresie,

- prowadzenie rejestru ewidencji pieczątek, stempli i referentek,

- zapewnienie obiegu korespondencji i informacji wewnętrznej w ramach referatu oraz podstawowa obsługa kancelaryjna komórki,

- realizowanie zakupów na potrzeby Straży Miejskiej Miasta Krakowa zgodnie

z otrzymanymi zapotrzebowaniami i umowami i organizowanie wewnętrznej dystrybucji zakupionych środków i materiałów,

- przygotowywanie projektów pism, dokumentów i umów w zleconym zakresie,

- obsługa urządzeń biurowych,

- prowadzenie rejestru odczytów liczników mediów w jednostce,

- utrzymywanie kontaktów służbowych z podmiotami, kontrahentami i dostawcami materiałów i usług zamawianych przez Straż Miejską Miasta Krakowa,

- uczestnictwo w procesach likwidacji zbędnych lub zużytych składników majątkowych jednostki, realizowanych w oparciu o obowiązujące regulacje wewnętrzne,

- rozliczanie opłat za czynsze, media itp. w ramach funkcjonowania jednostki,

- wykonywanie innych zadań administracyjno - biurowych i poleceń przełożonych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- teren miasta Krakowa,

- pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy,

- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca na I zmianę,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 500 zł brutto,

- dodatek za staż pracy,

- premia regulaminowa.

 

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

6. Wymagane dokumenty:

- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- dokumenty poświadczające staż pracy (kserokopie, oryginały do wglądu),

- oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31 – 416 Kraków

w terminie od 25 kwietnia 2019 r. do 7 maja 2019 r. do godz. 12,00

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 205.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

 

- Ilość etatów:

1

 

 

Kraków, dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

Komendant

Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

Adam MłotKwestionariusz personalny kandydata


Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne


Informacja dotycząca terminów testów kwalifikacyjnych


Informacja dotycząca terminu rozmowy kwalifikacyjnej

 

Wyniki naboru nr 4/2019 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Gospodarczo - Technicznym Straży Miejskiej Miasta Krakowa