BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 3 w KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

 

 

1. Wymagania formalne:

Wymagania zgodnie z art. 54 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami) w zakresie wykształcenia i stażu pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

• doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

• znajomość ustawy o rachunkowości,

• znajomość ustawy o finansach publicznych,

• umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań,

• znajomość programów finansowo-księgowych: ZSZO, JST, SOVAT,

• znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

• znajomość naliczenia podatku VAT.

 

3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

• Prowadzenie rachunkowości w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie,

• Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły,

• Opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

• Dokonywanie kontroli wewnętrznej,

• Opracowywanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych dla placówki.

 

4. Wymagane dokumenty:

• CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

• kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

• oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego,

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko główny księgowy,

• dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).

 

5. Warunki pracy i płacy:

• zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy o pracę na czas nieokreślony,

• wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie,

• miejsce pracy: Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie os. Szkolne 37,

• rozpoczęcie zatrudnienia: 15 maja 2019 r.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie szkoły I piętro pok. 114 do dnia 08 maja 2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.

 

Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór na stanowisko – główny księgowy”. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zwierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się 10 maja 2019 r. od godz.: 09:00. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy.

Informacja o wynikach naboru będzie przekazywana kandydatowi drogą elektroniczną.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły.

 

7. Ilość etatów

1 etat

 


Dyrektor  Krzysztof Sekunda

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 ()