BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Zastępca Kierownika w Dziale Pomocy Dzieciom

 

 

 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%

 

 


1. Wymagania formalne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.1260,1669) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Posiadanie co najmniej 3 letniego stażu w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej.

3) Posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

4) Znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość problematyki z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, postępowania administracyjnego, działalności pożytku publicznego

i wolontariatu, znajomość problematyki samorządu gminy, powiatu, województwa

i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną; uregulowanej w poniższych aktach prawnych:

a. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.),

b. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1769 z późn. zm. oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy MOPS,

c. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37 ),

d. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

2) Znajomość programów - OTAGO, POMOST.

3) Wiedza z zakresu planowania i wydatkowania środków finansowych w ramach zatwierdzonego budżetu.

4) Sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, umiejętność pracy w zespole pod presją czasu i w stresie, kreatywność i umiejętność analizowania danych liczbowych oraz formułowania na ich podstawie wniosków.

 


3. Zakres obowiązków:

1) Analiza sprawozdań i innych dokumentów finansowych przekazywanych przez podmioty niepubliczne, a następnie przedkładanie wniosków przełożonemu.

2) Przygotowywanie list płatniczych, celem przekazywania środków finansowych dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz mieszkań chronionych.

3) Udział w przygotowywaniu, analiza i weryfikacja planów finansowych oraz opiniowanie wniosków budżetowych prowadzonych przez Gminę publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

4) Tworzenie i aktualizowanie baz danych dotyczących informacji w zakresie realizowanych zadań.

5) Przygotowywanie projektów pism oraz stanowisk i informacji związanych z w/w zadaniami.

6) Współpraca z innymi działami MOPS oraz instytucjami w zakresie realizacji zadań Działu.

7) Bieżące sporządzanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych oraz nadzór nad sporządzaniem sprawozdań przez pracowników działu.

8) Koordynacja i nadzór nad wykonywaniem zadań przez podległych pracowników.

9) Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika zespołu, w ramach zajmowanego stanowiska.

10) Zastępowanie w czynnościach służbowych nieobecnego kierownika Działu Pomocy Dzieciom.

 


4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 3500,00 złotych do 4500,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 

 
5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Zastępca Kierownika w Dziale Pomocy Dzieciom”,

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 8 maja 2019 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Zastępca Kierownika w Dziale Pomocy Dzieciom”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.


7. Ilość etatów:
    1Dyrektor
Witold Kramarz

 

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Zastępca Kierownika w Dziale Pomocy Dzieciom)