BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Podinspektor/Specjalista w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat

(Nr ref. 24-ZZM-2019)

 

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe;

c) doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa / architektury / architektury i urbanistyki / na stanowisku inżynier budowy / kierownik budowy / inspektor nadzoru inwestorskiego / podinspektor / specjalista – min. 1 rok stażu pracy (podinspektor) / 4 lata stażu pracy (specjalista);

d) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość MS Office;

e) dobra znajomość oprogramowania CAD;

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa, architektury lub architektury i urbanistyki;

b) uprawnienia projektowe lub wykonawcze: inżynieryjne drogowe lub/i konstrukcyjno- budowlane

c) dobra znajomość programów do kosztorysowania, praktyczna umiejętność kosztorysowania udokumentowana stosownymi kursami lub certyfikatami;

d) przynależność do izby inżynierów budownictwa, izby architektów;

e) czynne prawo jazdy kat. B;

f) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o drogach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo o ruchu drogowym, Prawo ochrony środowiska;

g) znajomość normalizacji w zakresie projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych oraz projektowania i wykonywania realizacji z zakresu branży drogowej;

h) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej, architektonicznej, budowlanej, geologicznej (umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej);

i) znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu;

j) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

k) umiejętność pracy w zespole;

l) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) realizacja projektów wg opracowanych kryteriów, przyjętych norm technicznych;

b) przygotowanie inwestycji w zakresie remontów i modernizacji na terenach zieleni publicznej;

c) opracowywanie kosztorysów związanych z inwestycjami / remontami / modernizacjami / bieżącą konserwacją;

d) wykonywanie ogólnych obliczeń w zakresie budownictwa;

e) projektowanie infrastruktury towarzyszącej terenom zieleni, ogródkom jordanowskim, placom zabaw, pasom drogowym oraz obiektów kubaturowym (kawiarnia, toaleta publiczna, wiata przystankowa, altana, ciągi piesze, boiska rekreacyjne itp.);

f) prowadzenie procesu inwestycyjnego do przekazania placu budowy;

g) kontrola i nadzór prac budowlano-remontowych;

h) prowadzenie procedur związanych z rozliczeniem zrealizowanego zadania;

i) opiniowanie i uzgadnianie zadań inwestycyjno-remontowych;

j) planowanie i przygotowywanie projektów inwestycyjnych i remontów;

k) współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków;

l) udział w spotkaniach z mieszkańcami, radnymi, władzami miasta oraz współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej, a także z organizacjami społecznymi w zakresie wynikającym z obowiązków służbowych;

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: (praca terenowo-biurowa) teren Gminy Miejskiej Kraków, adres biura Kraków ul. Reymonta 20;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia;

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu:

• dla podinspektora z przedziału od 2 600,00 zł do 4 000,00 zł brutto miesięcznie

• dla specjalisty z przedziału od 3 600,00 zł do 4 500,00 zł brutto miesięcznie

oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7.) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.


8.) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 24-ZZM-2019" – w terminie do dnia: 30.04.2019 r.

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor

 

Piotr KempfINFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko:

Podinspektor/Specjalista w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat

(Nr ref. 24-ZZM-2019)

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 3 kandydat/ów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 3 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 3 kandydat/ów .

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 15.05.2019 r. w biurze ZZM w Krakowie

ul.Reymonta 20.

 


 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor/Specjalista w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 24-ZZM-2019)