BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

 

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

 

instruktor – organizator działalności w klubie Zakole


 

 

1.  Wymagania formalne

 • Wykształcenie: licencjat lub wyższe
 • Umiejętność organizacji różnego rodzaju działalności kulturalnej, animacyjnej
 • Umiejętność pracy ze środowiskiem lokalnym

2. Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych oraz związanych z diagnozowaniem potrzeb
 • Mile widziana umiejętność prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów oraz swobodne poruszanie się po środowisku internetowym
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mobilność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy
 • Wysoka kultura osobista
 • Staranność, sumienność
 • Ukończony kurs wychowawcy kolonijnego (w przypadku braku – konieczność uzupełnienia)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Mile widziana umiejętność pisania projektów celem pozyskania środków finansowych
  w ramach konkursów grantowych  

 

3. Zakres obowiązków

 • organizacja imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć będących odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lokalnej, adresowanych do wszystkich grup wiekowych
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, odpowiednimi instytucjami i organizacjami
 • inicjowanie nowych form działalności, w tym takich, które będą źródłem dochodów
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności klubowej (dokumentacja merytoryczna, finansowa, sprawozdawczość)
 • prowadzenie praktycznych warsztatów (w zakresie posiadanych umiejętności praktycznych)
 • przygotowywanie sal na zajęcia klubowe

 

4. Warunki pracy i płacy

 • Wynagrodzenie miesięczne wg Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta.
 • Miejsce pracy – Klub Zakole Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta ul. Zakole 31
 • Pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny
 • Równoważny system czasu pracy

 

5. Wymagane dokumenty:

·        CV wraz z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami).

·        list motywacyjny

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie  Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres:  Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1 , 31-949 Kraków lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@krakownh.pl

                                          

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – instruktor - Klub Zakole”.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 15.00

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7. Ilość etatów

Umowa o pracę,  ¾ etatu

 

8. Pracodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami. O zakwalifikowaniu się do rozmów kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.

 


Dyrektor Małgorzata Jezutek 

 

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 

Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków:

1.           jest administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji,

2.           kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: rodo@krakownh.pl,

3.           dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKNH na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4.           odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,

5.           dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

6.           osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez OKNH. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

7.           osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

8.           podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w OKNH,

9.           zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane,

10.         szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych: http://krakownh.pl/osrodek_kultury_krakow_nowa_huta/ochrona-danych-osobowych.html

  

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

 

 * ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) lub (RODO)

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ()