BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1
DYREKTOR
Domu Pomocy Spolecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Sekretarka – 1 etat

 

Wymagania niezbedne:

a) wyksztalcenie wyzsze

b) obywatelstwo polskie

c) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyslne przestepstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe

 

Wymaganie dodatkowe /bedace przedmiotem oceny/:

a) doswiadczenie w pracy w jednostkach samorzadu terytorialnego,

b) umiejetnosc obslugi komputera w srodowisku MS Office,

c) znajomosc obslugi urzadzen biurowych,

d) dokladnosc i rzetelnosc,

e) dobra organizacja pracy,

f) odpowiedzialnosc.

g) odpornosc na stres.

 

Zadania:

a) obsluga dzialan Dyrektora, zapewnienie sprawnego funkcjonowania Domu,

b) prowadzenie obslugi kancelaryjnej oraz sekretariatu Domu,

c) przygotowywanie spotkan z udzialem Dyrektora Domu,

d) gromadzenie informacji, publikacji prasowych zwiazanych z praca Domu,

e) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

f) prowadzenie ksiazki kontroli,

g) prowadzeniu korespondencji Domu z jednostkami zewnetrznymi,

 

Warunki pracy i placy:

a) wymiar czasu pracy: pelny etat,

b) wynagrodzenie zasadnicze w wysokosci 2650 zlotych brutto miesiecznie + premia uznaniowa zgodnie z Regulaminem Wynagradzania oraz dodatek stazowy za wysluge lat,

c) pierwsza umowa o prace na czas okreslony na okres z mozliwoscia zawarcia w przyszlosci umowy na czas nieokreslony.

 

Niezbedne dokumenty:

a) CV, list motywacyjny,

b) kserokopia posiadanych dokumentów poswiadczajacych kwalifikacje zawodowe,

c) kserokopie swiadectw pracy potwierdzajace doswiadczenie zawodowe lub zaswiadczenie o zatrudnieniu,

d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejetnosciach,

 

Osoby zainteresowane praca na stanowisku sekretarki moga skladac oferty pracy w formie:

• pisemnej (osobiscie, listownie) pod adres: DOM POMOCY SPOLECZNEJ, 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1,w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl Telefon: 12 411-94-00, fax 12 410-53-25

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i zyciorys powinny byc opatrzone klauzula:

„Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

 

Klauzula informacyjna

 

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

„Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuje, ze:

1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest Dom Pomocy Spolecznej ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków.

2. Dane osobowe przetwarzane sa w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.

3. Pana/i dane osobowe moga byc przekazywane innym organom i podmiotom wylacznie na podstawie obowiazujacych przepisów prawa.

4. Pana/i dane osobowe beda przetwarzane do czasu zakonczenia rekrutacji.

5. Posiada Pan/i prawo do: dostepu do tresci swoich danych i ich usuniecia.

6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ia dotyczacych naruszaloby przepisy ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r..

7. Podanie danych osobowych jest obowiazkiem ustawowym.

 Dyrektor mgr Dariusz Żebrowski

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 - Sekretarka