BIP MJO - Żłobek Samorządowy Nr 25

Kraków, dn. 15.04.2019 r.

 

DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 25

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

1. Wymagania formalne

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku określonych dla stanowisk urzędniczych(Dz.U. 2018 poz. 1260 z późn. zm.) oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r(Dz.U. 2017 poz. 2077) z późn. zm.

Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowej, może być osoba która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że, odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Znajomość ustaw:

• Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. 2019 poz. 409)

• Ustawa Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917) z późn. zm.

• Art. 54, Art. 45, Ustawa z dnia 27.08.2009 r. „O finansach publicznych” (Dz.U. 2017 poz. 2077) z późn. zm.

• Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986) z późn. zm.

• Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych(Dz.U. 2018 poz. 1458) z późn. zm.

• Art. 4 ust.5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 351) z późn. zm.

• Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada2008 (Dz.U. 2018 poz. 1260 z późn. zm.)

• I inne wynikające z wykonywanych czynności

 

2. Wymagania dodatkowe

 

• biegła znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,

• znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

• umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych

• znajomość programu finansowo -księgowego: VULCAN,

• znajomość programu CESARZ

• doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT – obsługa programu SOVAT

• biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,

• komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

 

3. Zakres obowiązków

 

• Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

• Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

• Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

• Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań

• Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych

• Inne określone w zakresie obowiązków

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

• Wymiar zatrudnienia – 0,5 etatu

• Stanowisko i wynagrodzenie – Główny Księgowy, wynagrodzenie zgodnie z Ustawą o pracownikach Samorządowych z dn. 21.11.2008 r. (Dz.U. 2018 poz. 1260 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z późn. zm.(Dz.U. 2018 poz. 936); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 2437);, Ustawą o opiece nad dzieckiem do lat 3 (Dz.U. 2019 poz. 409) oraz regulaminem wynagradzania i premiowania Żłobka Samorządowego nr 25 w Krakowie.

• Miejsce pracy – Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Ehrenberga 3,31-309Kraków

 

5. Wymagane dokumenty:

 

• CV

• List motywacyjny

• Kopie Świadectw Pracy

• Kwestionariusz osobowy kandydata

• Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tylko kandydaci z przedstawioną ofertą pracy)

• Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

• Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np.: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Prosimy składać w kancelarii Żłobka Samorządowego nr 25 (pon-pt, godz: 9-16) lub przesłać pocztą na adres Żłobka w terminie do 27.04.2019 r.

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Osoby, które spełnią wymagania będą informowane telefonicznie o terminie konkursu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP Żłobka Samorządowego 25.

 

7. Ilość etatów

 

0,5

 

8. Planowany termin rozpoczęcia pracy 02.05.2019

 

Dyrektor Żłobka Samorządowego nr 25

Małgorzata Wosik

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 25 ()