BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W KRAKOWIE UL. KRAKOWSKA 55

ogłasza nabór

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent w Dziale ds. Organizacyjno- Personalnych

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

2) wykształcenie minimum średnie,

3) minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

2) znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,

3) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie dokumentacji pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy w zakresie wynagrodzeń,

2) prowadzenie właściwej polityki kadrowej w ramach obowiązujących przepisów prawa pracy,

3) opracowanie systemu oceny pracowników i wynagradzania;

4) kierowanie pracowników Domu na badania lekarskie;

5) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników Domu;

6) organizowanie działalności socjalnej na rzecz pracowników i ich rodzin;

7) opracowanie przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie funkcjonowania Domu, oraz przeprowadzanie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego;

8) organizowanie archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Domu oraz gromadzenie

i przechowywanie jej w składnicy akt;

9) prowadzenie i aktualizacja informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej;

10) organizowanie i realizowanie polityki bezpieczeństwa informacji w Domu;

11) współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w Domu,

12) prowadzenie sekretariatu, a w szczególności: rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, wysyłanie korespondencji;

 

4. Warunki pracy i płacy:

1) umowa o pracę na czas określony (pierwsza umowa o pracę z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej),

2) wynagrodzenie zasadnicze 2.600-3.300,- zł brutto,

3) inne elementy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia,

4) kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o niekaralności,

7) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

8) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55 moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Referenta w Dziale ds. Organizacyjno-Personalnym"

9) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55 moich danych osobowych w skazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55”.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej, 31-066 Kraków ul. Krakowska 55 w terminie do 23 kwietnia 2019 roku (liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Referent w Dziale ds. Organizacyjno- Personalnych ”.

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana za pośrednictwem strony Biuletynu Informacji Publicznej o adresie: www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55.

 

7. Ilość etatów:

1

 

8. Dom Pomocy Społecznej w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 0,02% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

 

Dyrektor

Marzena Samek

 

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie z siedzibą przy ul. Krakowskiej 55, 31-066 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stano-wisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pa-ni/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warsza-wa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Kra-kowskiej 55:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków lub iodo@dpskrakowska.krakow.pl

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 Referent w Dziale ds. Organizacyjno - Personalnych