BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

podinspektor w Zespole „Kraków w Zieleni” – 1 etat

(Nr ref. 23-ZZM-2019)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Wykształcenie wyższe – preferowany kierunek socjologia miasta/gospodarka przestrzenna;

c) Biegła znajomość jeżyka angielskiego w mowie i w piśmie,

d) Znajomość programu Photoshop,

e) Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia projektów unijnych

f) Doświadczenie zawodowe w zakresie promocji, organizacji wydarzeń o charakterze społecznym.

g) Praca na stanowisku o podobnym charakterze – min 1 rok.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) czynne prawo jazdy kat. B;

b) doświadczenie w prowadzeniu projektów unijnych,

c) doświadczenie w organizacji wydarzeń o charakterze społecznym np. konsultacji, warsztatów,

d) doświadczenie w przygotowywaniu tekstów prasowych, reklamowych, informacyjnych,

e) umiejętność planowania i myślenia strategicznego,

f) doświadczenie w organizacji i promocji eventów,

g) kreatywność i chęć poszukiwania nowych, niestandardowych rozwiązań,

h) wysoki poziom zdolności interpersonalnych i łatwość komunikacji z osobami na wszystkich szczeblach w organizacji,

i) doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu Social Media,

j) opieka nad stroną www,

k) znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz podstawowych zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu,

l) umiejętność pracy w zespole,

m) odporność na stres i umiejętność pracy pod presją zadań i czasu,

n) umiejętność dobrej organizacji pracy nad wieloma projektami jednocześnie,

o) zorientowanie na cel, determinacja w osiąganiu założonych celów,

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) opracowywanie i prowadzenie warsztatów o różnym charakterze,

b) organizowanie w przestrzeni publicznej różnego rodzaju otwartych imprez i aktywności skierowanych do mieszkańców,

c) czynny udział oraz prowadzenie projektów unijnych,

d) przygotowywanie różnego rodzaju tekstów pisanych stanowiących kontent na strony www, a także tekstów prasowych, social media oraz różnego rodzaju publikacji związanych z działalnością ZZM,

e) promowanie terenów zieleni i podnoszenie świadomości ekologicznej i aktywizowanie społeczności Krakowa w tym zakresie,

f) zwiększenie potencjału rekreacyjnego parków i innych terenów bądź obiektów podległych ZZM poprzez podejmowanie współpracy z organizacjami, instytucjami, placówkami, z którymi ZZM wspólnie organizuje wydarzenia kulturalne i sportowe, plenerowe koncerty, wernisaże, zajęcia warsztatowe itp.,

g) prowadzenie strony internetowej ZZM i mediów społecznościowych,

h) komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna,

i) koordynacja działań w zakresie edukacji ekologicznej GMK;

j) procedowanie spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej, prowadzenie rejestru skarg, wniosków i interpelacji oraz opracowywanie, na podstawie materiałów otrzymanych od komórek organizacyjnych ZZM, projektów odpowiedzi na nie;

k) współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków,

l) udział w spotkaniach z mieszkańcami, radnymi, władzami miasta oraz współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej, a także z organizacjami społecznymi w zakresie wynikającym z obowiązków służbowych.

 

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia.

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 3 000,00-3 700,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a)kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7.) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.


8.) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 23-ZZM-2019" – w terminie do dnia: 23.04.2019 r.

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

 

Łukasz Pawlik

 

Z - ca Dyrektora ds. Zieleni

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko:

podinspektor w Zespole „Kraków w Zieleni” – 1 etat

(Nr ref. 23-ZZM-2019)

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 2 kandydat/ów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 2 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 2 kandydat/ów .

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 15.05.2019 r. w biurze ZZM w Krakowie

ul.Reymonta 20.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - podinspektor w Zespole „Kraków w Zieleni” – 1 etat (Nr ref. 23-ZZM-2019)