BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Inspektor w Dziale Planowania i Realizacji Budżetu

 

Nr. ref. 05/2019

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),

b) Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, preferowany kierunek: rachunkowość.

c) Doświadczenie zawodowe: minimum roczne doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

2. Znajomość przepisów z zakresu:

• Ustawy o finansach publicznych, w tym rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

• Ustawy o pracownikach samorządowych,

• Ustawy o samorządzie gminnym,

3. Dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu księgowości.

4. Znajomość obsługi programów MS Office, w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel.

5. Umiejętność pracy w zespole.

6. Rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność, dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących planowania, rozliczania oraz sprawozdawczości zadań budżetowych realizowanych przez ZIS, w szczególności zadań bieżących, zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym:

a) Prowadzenie analizy stanu zaawansowania finansowego zadań pod kątem zaciągniętych zobowiązań umownych, wykonania finansowego, zgłoszonych zadań na przetargi.

b) Opisywanie faktur i innych dokumentów księgowych powodujących powstanie wydatku klasyfikacją budżetową oraz rejestrowanie ich w systemie informatycznym.

c) Rejestrowanie w ZSZI operacji związanych ze zwrotem podatku VAT, korekta zaangażowania.

d) Sporządzanie wniosków w zakresie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.

e) Sporządzanie powiadomień o dokonanych zmianach w planie finansowym.

f) Przekazywanie informacji dotyczących zmian w planie zainteresowanym Działom.

g) Prowadzenie ewidencji – wykazu umów powodujących zobowiązania wieloletnie na zadaniach.

h) Rozliczanie zrealizowanych zadań – współpraca z działami merytorycznymi w tym zakresie.

i) Raportowanie w systemie STRADOM czasu pracy, wskaźników i mierników dla zadań bieżących.

j) Przygotowywanie informacji i sprawozdań z realizacji zadań, zestawień i rozliczeń wg potrzeb przełożonych

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

c) płaca zasadnicza od 3 200,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w pok. 20), lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

b) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

i) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 05/2019" - w terminie do dnia 18.04.2019 r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

 

8. Ilość etatów

1 etat

 

 


Dyrektor Krzysztof Kowal


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Planowania i Realizacji Budżetu Nr ref. 05/2019