BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 

Nr. ref. 03/2019

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),

b) Wykształcenie wyższe,

c) Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń,

d) Aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,

e) Minimum 2 letni staż pracy na takim samym stanowisku lub stanowisku kierownika budowy (kierownik robót).

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

2. Znajomość przepisów z zakresu:

• Ustawy Prawo Budowlane

• Ustawy Prawo zamówień publicznych

• Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

• Ustawy o pracownikach samorządowych,

3. Znajomość obsługi programów MS Office, mile widziana znajomość programów kosztorysowych,

4. tzw. kompetencje miękkie,

5. prawo jazdy kat. B.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji lub remontu z projektem, pozwoleniem na budowę, PN, zasadami wiedzy technicznej oraz umowami,

2. Uczestniczenie w próbach i odbiorach obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń technicznych, sprawdzanie kontroli jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, atestów, aprobat,

3. Sprawdzanie kosztorysów ofertowych, powykonawczych,

4. Monitorowanie realizacji inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym,

5. Dokonywanie odbiorów przejściowych i końcowych realizowanych zadań,

6. Prowadzenie rozliczeń przejściowych i końcowych inwestycji i remontów,

7. Sporządzanie obowiązujących dokumentów i sprawozdawczości,

8. Kontrola przeglądów wynikających z prawa budowlanego,

9. Prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

c) płaca zasadnicza od 3 700,00 zł brutto miesięcznie + dodatek funkcyjny + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w pok. 20), lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

b) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

i) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 03/2019" - w terminie do dnia 18.04.2019 r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

 

8. Ilość etatów

1 etat

 

 

 

Dyrektor Krzysztof Kowal


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Nr ref. 03/2019

 

Osoba odpowiedzialna:
KRZYSZTOF KOWAL
Osoba publikująca:
MAREK PÓŁTORAK
Data wytworzenia:
2019-04-08
Data publikacji:
2019-04-08
Data aktualizacji:
2019-04-23