BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie,

ul. Praska 25 30-329 Kraków

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Księgowa (0,5 etatu)

 

1 . Wymagania niezbędne:

a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260, z późn. zm.) dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne z dwuletnim stażem pracy;

c) minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w księgowości .

 

Uwaga! Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na stanowisku pracy, w tym:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r, o rachunkowości ( Dz.U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.):

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej                     (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 4 marca 1997 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1316, z późn. zm.);

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.);

- ustawy 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w DPS;

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077, z późn. zm.);

b) biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych Pakiet MS Office, swobodne poruszanie się w sieci Internet;

c) sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość,

d) poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) kreatywność,

g) komunikatywność,

h) wysoki poziom kultury osobistej;

 

3 . Zakres obowiązków:

a) prowadzenie gospodarki kasowej DPS;

b) sprawdzanie, dekretowanie i wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego raportów kasowych;

c) prowadzenie bezgotówkowych rozliczeń z bankiem;

d) prowadzenie gospodarki ZFŚS;

e) sprawdzanie i analiza wydatków rzeczowych pod kątem zgodności ich wydatkowania z zapotrzebowaniem;

f) przygotowywanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną do przekazania do składnicy akt;

g) wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego;

h) zastępstwo pracowników w dziale podczas nieobecności.

 

4. Warunki pracy:

a) umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej);

b) wynagrodzenie zasadnicze brutto od 1500,00 złotych do 1650,00 złotych, dodatek stażowy max. 20% oraz inne dodatki do wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników DPS ul. Praska 25 w Krakowie.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys zawodowy;

b) list motywacyjny;

c) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

d) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy;

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

g) oświadczenie kandydata o niekaralności dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności);

h) klauzula informacyjna dla kandydata  do pracy;

 

Uwaga! Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25, (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 15.04.2019 r.

 

Koperta musi zawierać adnotację: ”Nabór na wolne stanowisko pracy: „Księgowa”.

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 

8. Ilość etatów:

0,5 etatu.

 

9. Nabór składa się z dwóch etapów:

- selekcji wstępnej - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych;

- selekcji merytorycznej - rozmowa kwalifikacyjna.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wymienieni w protokole naboru, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w Sekretariacie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25, w ciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

 

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260 z późn. zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

 

 

Dyrektor

Beata Magiera

 

 

Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II (Księgowa )