BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w ZARZĄDZIE DRÓG MIASTA KRAKOWA, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Inspektor w Zespole Prasowym – 1 etat

(Nr ref. 28 -19)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki humanistyczne;

c) minimum 1 rok stażu pracy, w tym doświadczenie związane z współpracą z mediami w charakterze copywritera.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Umiejętności obsługi programów do zarządzania treścią typu CMS (WordPress, Joomla);

b) Umiejętność przygotowania i nadzorowania kampanii AdWords;

c) Umiejętność przygotowywania i montowania prostych treści video oraz audio za pomocą programu Sony Vegas, Videoleap i Magistro;

d) Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów prasowych;

e) Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów reklamowych;

f) Wiedza o social media (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram)

g) Wiedza o mediach w tym prawo prasowe;

h) Wiedza o rynku lokalnym mediów;

i) Ogólna wiedza o realizowanych zadaniach i strukturze ZDMK, Urzędu Miasta Krakowa, Miejskich Jednostkach Organizacyjnych;

j) Znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o dostępie do informacji publicznej,

- kodeksu Postępowania Administracyjnego,

- ustawy o pracownikach samorządowych.

k) Znajomość języka angielskiego,

l) znajomość obsługi programów pakietu MS Office, Photoshop, Corel.

ł) umiejętność pracy w zespole,

m)posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Zbieranie informacji do odpowiedzi dla mediów;

b) Organizowanie konferencji prasowych i prezentacji dla mediów i mieszkańców;

c) Weekendowe dyżury telefoniczne;

d) Wyszukiwanie wewnątrz ZDMK informacji wartych promocji;

e) Opracowywanie materiałów pod kątem informacji prasowych i materiałów do mediów miejskich.

f) Współpraca z biurem prasowym UMK;

g) Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców;

h) Nadzorowanie kampanii informacyjnych w Internecie;

i) Zbieranie, redagowanie oraz nadzór nad treściami publikowanymi na stronie internetowej ZDMK;

j) Korekta tekstów powstających w Zespole Prasowym;

k) Nadzór nad profilami w mediach społecznościowych.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Zespól Prasowy, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3200 zł do 3800 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZDMK + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZDMK.

 

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 28-19" - w terminie do dnia: 10.04.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK oraz na stronie Internetowej ZDMK(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 28-19)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 2 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 0 aplikantów nie spełniło wymogów formalnych.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 2 kandydatów.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko inspektor w Zespole Prasowym (Nr ref. 28-19)