BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg – 1 etat

(Nr ref. 27-19)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe z zakresu budownictwa ogólnego lub budowy dróg;

c) staż pracy:

- przy wykształceniu średnim co najmniej 3 lata, doświadczenie w prowadzeniu prac związanych z utrzymaniem/remontami/budową dróg;

- przy wykształceniu wyższym co najmniej 1 rok, doświadczenie w prowadzeniu prac związanych z utrzymaniem/remontami/budową dróg;

d) czynne prawo jazdy kat. B.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy prawo budowlane;

- Ustawy o drogach publicznych;

- Ustawy prawo o ruchu drogowym;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

b) znajomość struktury oraz statutu ZDMK w Krakowie;

c) znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office;

d) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizowania pracy;

e) umiejętność pracy w zespole.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) planowanie, nadzór i koordynacja spraw związanych z utrzymaniem pasa drogowego dróg pozostających w zarządzie ZDMK w tym dróg publicznych i wewnętrznych, chodników, nawierzchni pętli i dworców autobusowych, peronów przystankowych, ścieżek rowerowych, parkingów w pasie drogowym, placów;

b) opracowanie i nadzór nad dotrzymaniem standardów oraz technologii utrzymania dróg;

c) wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów dróg wraz z oceną stanu technicznego, nadzorem nad bieżącą eksploatacją, konserwacją i remontami;

d) zlecanie, nadzorowanie realizacji, rozliczanie oraz odbiór prac w ramach zawartych umów

e) wnioskowanie o ograniczenie nośności ruchu lub zamknięcia dróg dla ruchu;

f) wykonywanie czynności związanych z protokolarnym przekazywaniem placu budowy Wykonawcy zadań utrzymaniowych oraz zadań inwestycyjnych w celu realizacji robót budowlanych powierzonych Wykonawcy do wykonania oraz przeprowadzanie czynności związanych z protokolarnym przejęciem terenu budowy;

g) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstawać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

h) nadzorowanie realizacji, rozliczanie oraz odbiór prac w ramach zawartych umów na realizację zadań dzielnic;

i) wydawanie opinii do wniosków, opiniowanie dokumentacji zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie właściwości Działu;

j) opracowywanie rocznych planów prac utrzymaniowych.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Dział Utrzymania Dróg, Kraków os. Złotej Jesieni 14;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy;

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie związana

z realizacją zadań wynikających z zakresu obowiązków;

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3200,00 zł do 3800,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZDMK.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 27-19" - w terminie do dnia: 10.04.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko inspektor w Dziale Utrzymania Dróg (Nr ref. 27-19)