Dokument archiwalny

 

 

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa, wpisany do rejestru wyborców w Gminie Miejskiej Kraków, składa wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r. (piątek).

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

WNIOSEK

 

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA

 

INFORMACJA O WYBORZE FORMY KONTAKTU

 

Druk wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz druk zgody na przyjęcie pełnomocnictwa można także pobrać na dziennikach podawczych we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA?

 

Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz z załącznikami można składać na Dziennikach Podawczych we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Krakowa .

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa mogą być również wniesione w postaci elektronicznej przy użyciu dedykowanej usługi elektronicznej udostępnionej na ePUAP - zobacz tutaj.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

1) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (formularz do ściągnięcia - powyżej);

2) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (o ile wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat);

3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (jeżeli pełnomocnikiem ma być osoba, która nie jest ujęta w rejestrze wyborców Gminy Miejskiej Kraków).

 

PROSIMY O PODAWANIE NUMERÓW TELEFONÓW W CELU UŁATWIENIA KONTAKTU Z PAŃSTWEM.

 

 

KTO MOŻE UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA?

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 75 lat lub wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. o:

 

• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• całkowitej niezdolności do pracy;

• zaliczeniu do I grupy inwalidów;

• zaliczeniu do II grupy inwalidów;

• stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.

 

 

KTO NIE MOŻE UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA?

 

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika nie jest możliwe w przypadku głosowania przez wyborcę:

• w zakładach leczniczych;

• w domach pomocy społecznej;

• w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych;

• głosującego korespondencyjnie.

 

 

 

KTO MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIEM?

 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

 

KTO NIE MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIEM?

 

Pełnomocnikiem nie może być:

• osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

• mąż zaufania;

• kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego.

 

 

OD KOGO MOŻNA PRZYJĄĆ PEŁNOMOCNICTWO?

 

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

 

GDZIE UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA?

 

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa upoważnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

 

 

CZY MOŻNA COFNĄĆ PEŁNOMOCNICTWO?

 

Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019 r. stosownego oświadczenia pracownikowi Urzędu Miasta Krakowa, upoważnionemu przez Prezydenta Miasta Krakowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w dniu głosowania.

 

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu, może także zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Dział I, rozdział 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (art. 54–61)

 


INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Wyborco, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.