BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1
DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Psycholog 1/2 etatu

 


Wymagania:

a) ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia (mile widziana specjalizacja w psychologii klinicznej),

b) umiejętność pracy z ludźmi,

c) umiejętność pracy w zespole,

d) odporność na stres,

e) cierpliwość, życzliwość, empatia,

f) asertywność,

g) mile widziane doświadczenie w pracy w Domu Pomocy Społecznej,

h) kultura osobista i poszanowanie godności i odmienności drugiego człowieka,

 

Zadania:

1) przygotowanie i opracowanie diagnoz psychologicznych mieszkańców,

2) prowadzenie zajęć indywidualnych obejmujących etap diagnostyczny oraz zajęć indywidualnych i grupowych obejmujących etap terapeutyczny,

3) udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego mieszkańcom w sytuacjach trudnych kryzysowych i konfliktowych,

4) dokonywanie okresowej oceny mieszkańców,

5) prowadzenie dokumentacji obejmującej diagnozowanie i oddziaływania terapeutyczne.

6) uczestniczenie w pracach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego i spotkaniach superwizyjnych,

7) współtworzenie i realizacja Indywidualnych Planów Wsparcia mieszkańca.

 

Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,

b) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie + pozostałe zgodnie z Regulaminem Wynagradzania,

c) pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

Niezbędne dokumenty:

a) CV, list motywacyjny,

b) kserokopia posiadanych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,

c) kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku opiekuna mogą składać oferty pracy w formie:

• pisemnej (osobiście, listownie) pod adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ,

31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1,w wersji elektronicznej na

e-mail: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl Telefon: 12 411-94-00, fax 12 410-53-25

 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

„Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.

3. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.

5. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich usunięcia.

6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

 

Dyrektor mgr Dariusz Żebrowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1- Psycholog