BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w ZARZĄDZIE DRÓG MIASTA KRAKOWA, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Inspektor w Dziale Uzgodnień – 1 etat

(Nr ref. 25 -19)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: wyższe techniczne, budowlane, w specjalności drogowej;

c) staż pracy: co najmniej 1 rok.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie w pracy o podobnym charakterze, w branży drogowej;

b) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Ustawa o drogach publicznych;

- Ustawy prawo budowlane;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Zarządzenie Nr 2103/2004 PMK z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

c) znajomość polskich norm dotyczących budownictwa w zakresie lokalizacji mediów;

d) znajomość wytycznych niezbędnych przy projektowaniu dróg;

e) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej;

f) znajomość struktury oraz statutu ZDMK w Krakowie;

g) znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office;

h) umiejętność pracy w zespole;

i) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Analiza wniosków o wydanie warunków technicznych branży drogowej,

b) Analiza wniosków o zaopiniowanie koncepcji rozwiązań technicznych dla branży drogowej,

c) Analiza wniosków o uzgodnienie proj. budowlanych branży drogowej;

d) Uczestnictwo w pracach ZKUPSUT-u (Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu) UMK;

e) uczestnictwo w pracach zespołu zadaniowego ds. audytów rowerowych w Krakowie;

f) Udzielanie odpowiedzi na zapytanie jednostek zarządzających mediami i wydziałów UMK;

g) Wydawanie opinii w zakresie powierzonych zadań dla komórek merytorycznych ZDMK,

h) Analiza wniosków i przygotowanie projektu opinii/uzgodnień/decyzji w zakresie lokalizacji uzbrojenia/infrastruktury technicznej w istniejącym pasie drogowym, w działkach stanowiących własność GMK,

lokalizacji obiektów budowlanych względem pasa drogowego, lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego i przygotowania projektu odpowiedzi.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Uzgodnień, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3200 zł do 3800 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZDMK + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZDMK.

 

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 25-19" - w terminie do dnia: 05.04.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 25-19)

 

 

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór przesłało 0 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny oferty pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 0 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 0 kandydatów.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko inspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 25-19)