BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28
DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
OS. SZKOLNE 28 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Instruktor ds. kulturalno-oświatowych/ Terapeuta zajęciowy

1. Wymagania formalne

1) Spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 902, Dz..U. 2017 poz 60, 1930)

2)Wykształcenie wyższe lub średnie o  kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.


2. Zakres obowiązków

1) Niezbędna umiejętność gry na instrumentach klawiszowych, gitarze, śpiewanie,

2) Umiejętność prowadzenia imprez i zabaw,

3) Umiejętność planowania i realizacji zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i mieszkańców,

4) Kreatywność i poczucie humoru,

5) Zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, terminowość, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobra organizacja pracy,

6)Umiejętność obsługi komputera.


3. Warunki pracy i płacy:

1) Wymiar czasu pracy: 1 etat.

2) Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne – od 3 000 zł brutto, plus inne elementy wynagrodzenia (dodatek stażowy, nagroda uznaniowa) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania  Pracowników Domu Pomocy Społecznej Szkolne 28;

3) Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej Szkolne 28

4) Zatrudnienie na czas określony,  z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.


4. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny i CV zawierające nr telefonu kontaktowego,

2) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

3) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

4) Klauzula informacyjna.


5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 31-977 Kraków „Nabór na stanowisko  Instruktora ds. kulturalno-oświatowych / Terapeuty zajęciowego w DPS Szkolne 28 w terminie do 12.04.2019 r.

Oferty mogą być także przesyłane drogą elektroniczną na adres: dps.szkolne28@gmail.com

Oferty, które wpłyną po ww. terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej Szkolne 28 w Krakowie.

W przypadku zatrudnienia, kandydat/ka zobowiązany/a będzie do przedłożenia pracodawcy oryginałów dokumentów.


6. Ilość etatów
1 etatMarta Chechelska
    Dyrektor


Informuję , że oferty na zgłoszony nabór przesłało 7 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 6 aplikantów spełniło wymogi formalne. Do następnego etapu - rozmowy kwalfikacyjnej zgłosiło się 6 kandydatów.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 wyniki