BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii
DYREKTOR MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. ZARZĄDZANIA ZBIORAMI


 

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DYREKTORA DS. ZARZĄDZANIA ZBIORAMI

 

 

 

 

 

I. Nazwa i adres organizatora:

 

 

 

Muzeum Fotografii w Krakowie

 

ul. Józefitów 16; 30-045 Kraków

 

adres do korespondencji: plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

 

+ 48/012-6345932

 

e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl

 

 

 

Muzeum Fotografii w Krakowie jest istniejącą od 30 lat instytucją. Główny profil naszej działalności jest związany z kolekcjonowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem fotografii oraz sprzętu fotograficznego. Przed muzeum otwiera się nowy etap funkcjonowania związany z poszerzeniem działalności i rozbudową. W wyniku realizacji projektów inwestycyjnych otworzymy nowoczesne centrum wystawienniczo- edukacyjne oraz centrum magazynowo - konserwatorskie, digitalizacyjne i badawcze poświęcone fotografii. Dołączenie do naszego zespołu będzie oznaczało aktywny udział w procesie zmian instytucji.

 

 

 

Oferujemy:

 

• pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

 

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 

• możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych,

 

• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia.

 

 

 

 

 

II. Do zakresu obowiązków Pełnomocnika będzie należało m.in.:

 

1. Koordynacja oraz zarządzanie wszystkimi procedurami i procesami w Pionie Zarządzania Zbiorami, w którego skład wchodzą:

 

a. Dział Fotografii i Technik Fotograficznych;

 

b. Dział Inwentarzy;

 

c. Dział Konserwacji i Przechowywania Zbiorów;

 

d. Biblioteka;

 

2. Zapewnianie płynnego obiegu dokumentów wewnętrznych, terminowości rozliczeń zaciąganych w Pionie zobowiązań oraz jakości wytwarzanej dokumentacji, w tym szczególnie dokumentacji zakupowej;

 

3. Zapewnianie wysokiej jakości komunikacji w ramach Pionu Zarządzania Zbiorami w kontaktach wewnętrznych jak i zewnętrznych;

 

4. W porozumieniu z kierownikami działów oraz Dyrekcją przygotowywanie i wdrażanie planów pracy oraz nadzór nad ich terminową i rzetelną realizacją;

 

5. Przygotowywanie i przedstawianie dyrekcji Muzeum długofalowych planów strategicznych oraz proponowanie narzędzi ich wdrażania oraz monitorowania postępów;

 

6. Poszukiwanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych na statutową działalność Muzeum;

 

7. W porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych i pracownikami przygotowywanie opisów merytorycznych do programów grantowych oraz procedur zakupowych itp.

 

8. W porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych i dyrekcją przygotowywanie propozycji usprawnień organizacyjnych i zarządczych w obszarze związanym z pracą Pionu Zarządzania Zbiorami oraz wdrażanie zaakceptowanych rozwiązań.

 

9. Proponowanie dyrekcji Muzeum ścieżek rozwoju zawodowego kierowników i pracowników Pionu Zarządzania Zbiorami.

 

10. Aktywny udział w planowaniu i rozliczaniu budżetu Muzeum oraz prowadzeniu kluczowych procesów zarządczych w zakresie pracy Pionu zarządzania Zbiorami.

 

 

 

 

 

III. Wymagania.

 

Wymagania podstawowe:

 

 

 

1. Wykształcenie wyższe na kierunkach: humanistycznym, zarządzania lub ekonomicznym.

 

2. Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Preferowane pełnienie funkcji kierowniczej w muzeach (państwowych/samorządowych) w obszarze związanym z zakresem obowiązków określonym w pkt II. W CV należy wskazać charakter pełnionej funkcji oraz wielkość kierowanych zespołów;

 

3. Minimum 2 letnie doświadczenie obszarze działalności związanej z ochroną dóbr kultury;

 

4. Umiejętność pracy w zespole;

 

5. Umiejętność budowania pozytywnych relacji;

 

6. Znajomość przepisów ustaw o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, muzeach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zamówień publicznych, finansów publicznych;

 

7. Wysokie kompetencje interpersonalne, kreatywność;

 

8. Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym wykonywanie codziennych obowiązków;

 

9. Wysoka kultura osobista, komunikatywność.

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. Podyplomowe studia związane z zarządzaniem, muzealnictwem;

 

2. Dorobek naukowy związany z ochroną dóbr kultury;

 

3. Ukończone kursy z zakresu zarządzania projektami, zarządzania zespołem np.: PRINCE 2, AGILE

 

4. Znajomość dodatkowego języka obcego;

 

 

 

 

 

IV. Przedmiot naboru

 

1. Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Zbiorami w Muzeum Fotografii w Krakowie.

 

2. Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu.

 

3. Umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony;

 

 

 

 

 

V. Procedura naboru

 

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

 

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

 

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

 

II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna dotycząca dotychczasowych doświadczeń i kompetencji kandydatów.

 

 

 

 

 

VI. Wymagane dokumenty

 

 

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

 

1. CV oraz list motywacyjny.

 

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

 

 

VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1. Termin: 30 kwietnia 2019 r.

 

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków;

 

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Pełnomocnika ds. Zarzadzania Zbiorami w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mhf.krakow.pl;

 

4. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 

1. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

 

2. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.

 

 

 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

Obowiązek informacyjny:

 

 

 

Muzeum spełniając obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych(Dz. U. 2016 r. poz. 922), dalej zwanej Ustawą oraz Art 13 Rozporządzenia PE i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:

 

Administratorem Pana(i) danych - jest Muzeum Fotografii w Krakowie.

 

Muzeum powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzanych przez Muzeum danych osobowych poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mhf.krakow.pl

 

Muzeum przetwarza pozyskane od Pana(i) dane w celu uwzględnienia ich właściciela podczas prowadzonych rekrutacji przez Muzeum. Przesłanką prawną przetwarzania ww. danych jest Pana(i) zgoda (tj. zgoda właściciela danych). Pana(i) dane nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom (odbiorcom danych).

 

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat; Dane mogą być z bazy usunięte wcześniej, jeżeli Muzeum uzna, iż ustał cel ich gromadzenia (np. powołano i obsadzono powstały wakat konsumując zapotrzebowanie na oferowane we wniosku doświadczenie zawodowe).

 

Ma Pan(i) prawo do żądania od Muzeum dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak też do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie.

 

Cofnięcie ww. zgody i zastosowanie się do tej decyzji przez Muzeum nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jest Pan(i) uprawniony(a) do wniesienia skargi na Muzeum do organu nadzorczego z tytułu naruszenia Rozporządzenia PE I RADY (UE) 2016/679 (W Polsce organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: http://www.giodo.gov.pl/493/ )

 

Podanie danych osobowych nie jest wymagane - Konsekwencją (ewentualną) niepodania danych jest wyłączenie z uczestnictwa z grupy osób wakujących na stanowiska w prowadzonych przez Muzeum rekrutacjach.

 

 

 

 


Dyrektor Marek Świca

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historii Fotografii