BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

 

OFERTA PRACY

 

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

 


Specjalista ds. administracji


 

 

1a). Wymagania formalne

 • Udokumentowane wykształcenie minimum średnie,

 

1 b). Wymagania niezbędne:

 • Podstawowa znajomość programu MS Office,
 • Znajomość programu Symfonia Kadry i Płace, lub innego programu wspomagającego zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników,
 • Znajomość programu Płatnik.

 

2. Wymagania dodatkowe - mile widziane:

 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych RODO,
 • Ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny, lub udokumentowany okres zatrudnienia w charakterze archiwisty nie krótszy niż pięć lat,
 • Znajomość programu Symfonia Środki Trwałe,
 • Zdolność do samodzielnej organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

 

3. Zakres obowiązków

 

1)      W części dotyczącej prac zlecanych przez Ośrodek Kultury prowadzenie spraw dotyczących umów cywilno-prawnych w tym umów zleceń oraz umów o dzieło w tym w szczególności:

          a)      sporządzanie umów,

          b)      prowadzenie wszelkich rozliczeń z urzędami (ZUS, Urzędy Skarbowe),

          c)      dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeni zdrowotnego,

          d)      sporządzanie comiesięcznej listy płac dla zleceniobiorców – instruktorów prowadzących kursy w klubach,

          e)      sporządzanie deklaracji podatkowych rocznych oraz rocznych rozliczeń dla wszystkich zleceniobiorców,

          f)       prowadzenie rejestrów umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi.

2)      Prowadzenie rejestru umów dotyczących wydatków bieżących.

3)      W części dotyczącej zawieranych umów cywilno-prawnych prowadzenie spraw związanych    z ochroną danych osobowych RODO (upoważnienia, rejestr upoważnień).

4)      W Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym sprawdzanie Zleceniobiorców i Pracowników firm prowadzących zajęcia z dziećmi.

5)      Prowadzenie dziennika korespondencji Ośrodka Kultury.

6)      Prowadzenie ksiąg ilościowo-wartościowych i ewidencji ilościowej dla składników majątkowych Ośrodka Kultury i podległych mu klubów:

        a)      prowadzenie ewidencji i odpisów w zakresie środków rzeczowych oraz wartości niematerialnych i prawnych w programie Symfonia Środki Trwałe, w tym:

                 ·        sporządzanie dowodów OT, nadawanie numerów inwentarzowych i poinformowanie osób odpowiedzialnych o nadanych numerach,

                 ·        sporządzanie dowodów LT oraz innych dowodów związanych z ewidencją środków rzeczowych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

        b)      prowadzenie ksiąg inwentarzowych ilościowo – wartościowych i ewidencji ilościowej dla własnych i obcych składników majątkowych Ośrodka Kultury i podległych mu klubów oraz książki  inwentarzowej środków trwałych,

        c)      bieżące uzgadnianie prowadzonej ewidencji środków rzeczowych i wartości niematerialnych i prawnych z kontami księgowymi oraz weryfikacja ewidencji z osobami odpowiedzialnymi za ww. składniki majątkowe.

7)      Docelowo prowadzenie Składnicy akt Ośrodka Kultury.

8)      Zastępstwa:

         a)      zastępujący specjalistę ds. kadr i płac,

         b)      zastępowany przez specjalistę ds. kadr i płac.

 

 4. Warunki pracy i płacy

 •  praca w pomieszczeniu,
 • praca przy komputerze, siedząca,
 • praca w terenie (składnica akt zlokalizowana jest poza siedzibą biura),
 • podstawowy system pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta.

 

5. Wymagane dokumenty:

- CV wraz z:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą w Krakowie oś. Zgody 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKNH zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”.

- list motywacyjny.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy:

- złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres:

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1, 31-949 Kraków, Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – Specjalista ds. administracyjno-technicznych”.

- lub przesłać drogą mailową na adres rekrutacja@krakownh.pl.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  29 marca 2019 roku.

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7. Ilość etatów

 

rodzaj umowy i wymiar etatu

 

Umowa o pracę;  1/2 etatu.

 

8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne

 

 

 

Małgorzata Jezutek

 podpis Dyrektora

 

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 

Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków:

1.           jest administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji,

2.           kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: rodo@krakownh.pl,

3.           dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKNH na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4.           odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,

5.           dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

6.           osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez OKNH. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

7.           osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

8.           podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w OKNH,

9.           zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane,

10.         szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych: http://krakownh.pl/osrodek_kultury_krakow_nowa_huta/ochrona-danych-osobowych.html

  

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

 

 * ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) lub (RODO)

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (specjalista ds administracji)