BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14
Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii nr 7

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%

 


1. Wymagania formalne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

3) Co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy Filii.

2) Znajomość ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.), ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.), ustawy z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.),ustawy z dn. 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.).

3) Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.).

4) Podstawowa znajomość ustaw o świadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie dotyczącym realizacji zadań pomocy społecznej.

5) Znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną.

6) Znajomość programów komputerowych Windows, Office, obsługi poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych.

7) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe.

8) Test wiedzy ze znajomości zagadnień z zakresu administracji publicznej, przepisów prawa oraz standardu prowadzenia pracy socjalnej.

9) Przygotowanie prezentacji Power Point pt. „Rola Kierownika w Zespole ds. pracy socjalnej – zadania i oczekiwania” w oparciu o materiały udostępniane przez Dział Personalny MOPS w Krakowie (ul. Józefińska 14, I piętro, pok. 106, w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku). MOPS udostępnia sprzęt do odtworzenia prezentacji. Czas trwania prezentacji: do 10 minut.

 

Uwaga: Prezentacja nastąpi podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy uzyskają co najmniej 70% wynik z testu wiedzy.

 3. Zakres obowiązków:

1) Koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników zespołu.

2) Nadzór nad prowadzeniem pracy socjalnej, w tym nad doborem metod i technik pracy właściwych dla sytuacji osób i rodzin objętych pomocą.

3) Organizowanie i wspieranie prowadzenia pracy socjalnej z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.

4) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, środowiskiem lokalnym, grupami i społecznościami lokalnymi, instytucjami niepublicznymi w zakresie organizowania pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz koordynację działań pracowników w tym zakresie.

5) Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej, odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym, zgodnie z zasadami i we współpracy z innymi pracownikami Zespołu.

6) Analiza skomplikowanych przypadków i ustalanie kierunków działania.

7) Udzielanie podległym pracownikom wskazówek w sprawach trudnych oraz wspólne z pracownikiem podejmowanie działań.

8) Organizowanie i prowadzenie edukacji pracowników.

9) Zapewnienie realizacji zadań Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Ośrodku.

10) Podejmowanie działań w zakresie usprawnienia organizacji, metod i form pracy w Zespole i Filii.

11) Samokontrola prawidłowości wykonania własnej pracy.

12) Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

13) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi MOPS.

14) Przedstawianie Kierownikowi Filii MOPS wniosków i ocen w sprawie zatrudniania, wynagradzania oraz zwalniania pracowników Zespołu.

 4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 3700,00 złotych do 4500,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 
5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii nr 7”,

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 2 kwietnia 2019 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii nr 7”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

 
7. Ilość etatów
    1Dyrektor

Witold Kramarz

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii nr 7)