BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Specjalista w Zespole Zasobów Gruntowych – 1 etat

(Nr ref. 30-ZZM-2019)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):


a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe: geodezja i kartografia,

c) uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji, w zakresie:

- geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

d) staż pracy: minimum 5 lat, w tym 4 lata na podobnym stanowisku.

e) czynne prawo jazdy kat. B.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):


a) znajomość przepisów:

- Dyrektywy INSPIRE,

- Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej,

- Ustawy Prawo Budowlane,

- Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i przepisów wykonawczych do w/w ustaw,

b) umiejętność zarządzania informacją, pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, w tym graficznej prezentacji danych oraz prowadzenia ich aktualizacji i edycji w systemie informacji przestrzennej,

c) znajomość struktury oraz statutu ZZM w Krakowie,

d) biegła znajomość obsługi programów: pakietu MS Office, QGIS, C-GEO;

e) umiejętność pracy w zespole;

f) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


a) realizacja zadań mających na celu spełnienie wymogów właściwych krajowych i unijnych aktów prawnych dotyczących budowy i utrzymania systemów informacji przestrzennej;

b) tworzenie, utrzymanie i rozwój systemów będących częścią krajowej infrastruktury informacji przestrzennej;

c) utrzymanie, prowadzenie i aktualizowanie inwentaryzacji ewidencji terenów zieleni, prowadzenie kart zarządzania obiektami i rejestr przeprowadzonych prac w oparciu o miejski system informacji przestrzennej, oraz wewnętrzną aplikację;

d) wykonywanie sprawozdań, map na potrzeby ZZM;

e) projektowanie i realizacja pomiarów geodezyjnych celem wykonywania map do celów projektowych, tyczenie obiektów, wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych, zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

f) wykonywanie innych pomiarów geodezyjnych na potrzeby realizacji zadań statutowych ZZM.

 

5) Warunki pracy i płacy:


a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia.

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 2 900,00 zł do 3 500,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:


a)kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b)dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7.) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8.) Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 30-ZZM-2019" – w terminie do dnia: 17.06.2019 r.

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 18 874, 12 20 18 859

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

 

Dyrektor


Piotr Kempf

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Zasobów Gruntowych – 1 etat (Nr ref. 30-ZZM-2019)