BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1
DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

w Krakowie przy ul. Rozrywka 1

 OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Terapeuta uzależnień

 


Wymagania niezbędne:

 

1/ posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub specjalisty terapii uzależnień

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

1/ podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,

 

 

Niezbędne dokumenty:

 

1/ CV, list motywacyjny,

 

2/ kserokopia posiadanych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,

 

3/ kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

 

4/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

 

Warunki pracy i płacy:

 

1/ wymiar czasu pracy: 1 etat,

 

2/ umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia na czas nieokreślony,

 

3/ wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2.800 zł - 2.900 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa, dodatek stażowy

 

 

Zakres zadań do realizacji:

 

1/ Prowadzenie indywidualne mieszkańca – planowanie i monitorowanie procesu zmian w ramach realizowanego w DPS, Programu Readaptacji i Postrehabilitacji.

 

2/ Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z mieszkańcami DPS zgodnie z realizowanym Programem Readaptacji i Postrehabilitacji.

 

3/ Prowadzenie dokumentacji obejmującej spotkania indywidualne i grupowe z mieszkańcami w ramach realizowanego Programu Readaptacji i Postrehabilitacji.

 

4/ Współtworzenie i realizacja, oraz monitorowanie przebiegu Indywidualnego Planu Wsparcia mieszkańca.

 

5/ Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym DPS.

 

 

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku terapeuty uzależnień mogą składać oferty pracy w formie:

 

1/ pisemnej (osobiście, listownie) na adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1

 

2/ w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl

 

3/ Telefon: 12 411-94-00, fax 12 410-53-25

 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

 

 

 


Klauzula informacyjna

 

 

 

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

„Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 

1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków.

 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.

 

3. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.

 

5. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich usunięcia.

 

6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

 

 


Dyrektor mgr Dariusz Żebrowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 - Terapeuta uzależnień