BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Lokali Użytkowych

nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
 2. wykształcenie wyższe.

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie oraz wynikających z niego zadań,
 2. znajomość Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie – Rozdział I i II oraz Rozdział III § 18, jak również załącznika do Regulaminu (struktura organizacyjna Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie),
 3. znajomość kodeksu cywilnego – Księga pierwsza – Tyt. II Dz. II, III, Tyt. IV Dz. II, VI, Tyt. V, Księga druga – Tyt. I Dz. II, III Rozdz. I, Dz. IV, Księga trzecia – Tyt. XVII Dz. I Rozdz. I, II,
 4. znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami – Dz. I, Dz. II Rozdz. 1,2, Dz. V Rozdz. 3,
 5. znajomość uchwały Nr XXXIV/445/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal,
 6. znajomość zarządzenia Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.),
 7. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 8. biegła znajomość oprogramowania biurowego MS Office.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie postępowania aukcyjnego/przetargowego na najem lokali użytkowych i mieszkalnych,
 2. udział w komisji aukcyjnej/przetargowej na najem lokali użytkowych i mieszkalnych,
 3. opracowywanie protokołów i innych dokumentów związanych z najmem lokali użytkowych/mieszkalnych w trybie aukcji/przetargu,
 4. przygotowywanie aktów normatywnych w powierzonym zakresie, zgodnie zobowiązującymi przepisami,
 5. prowadzenie i zakładanie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną, dotyczących lokali użytkowych,
 6. przyjmowanie dokumentów stanowiących podstawę do zawarcia umowy najmu/użyczenia lokalu w wyniku wygrania aukcji/przetargu przez oferenta,
 7. realizacja procedury zawarcia umowy najmu/użyczenia lokalu drogą bezprzetargową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 8. wprowadzanie najemcy/biorącego do używania i przekazanie lokalu w najem/ użyczenie, dzierżawę poprzez podpisanie umowy najmu/użyczenia/dzierżawy,
 9. podejmowanie działań mających na celu opuszczenie lokalu przez użytkownika nieposiadającego tytułu prawnego do lokalu,
 10. przejmowanie lokali po wypowiedzeniu/rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów najmu/użyczenia/dzierżawy:
  • sporządzanie protokołu zdawczo-odbiorczego,
  • przejmowanie kluczy od lokalu,
 11. zakładanie i prowadzenie teczek budynków oraz lokali, poprzez bieżące gromadzenie dokumentów i korespondencji dotyczącej danego budynku (lokalu),
 12. bieżący nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z umów o utrzymanie czystości, dostawę mediów,
 13. kontrola polegająca na wizjach w terenie w celu ewentualnego ujawnienia osób korzystających z lokali w sposób sprzeczny z umową,
 14. przekazywanie właściwym podmiotom przyjętych zgłoszeń od najemców/biorących do używania o awariach, usterkach, koniecznych naprawach lub remontach w celu likwidacji skutków awarii, usunięcia usterek oraz wykonania niezbędnych napraw i remontów,
 15. sprawdzanie i potwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów kosztowych, w zakresie opłat niezależnych od właściciela i świadczeń dodatkowych określonych umową najmu/użyczenia lokalu,
 16. współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa i innymi jednostkami.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. płaca zasadnicza: 2 650,00 zł do 3200,00 zł (brutto) miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat,
 3. zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV),
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia – w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze),
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art.6 ust.1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
 5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 25 marca 2019 r. z dopiskiem na kopercie NU-17/19,
 2. decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
 3. oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 4. o terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
 5. oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
 6. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów: 1 etat

 

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK


 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NU-17/19)