BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Starszy Archiwista w Zespole Organizacyjno - Administracyjnym – 1 etat

(Nr ref. 19-ZZM-2019)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe o kierunku: historia ze specjalnością archiwistyczną, archiwistyka, zarządzanie dokumentacją

lub wyższe magisterskie oraz kurs kancelaryjno - archiwalny pierwszego stopnia

c) staż pracy minimum 5 lat w tym minimum 1 rok doświadczenia przy wykonywaniu działalności archiwalnej

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość statutu ZZM w Krakowie;

b) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- Ustawy o dostępie do informacji publicznej,

- Kodeksu Postępowania Administracyjnego

- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

c) dobra znajomość zagadnień z zakresu stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych,

d) dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),

e) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,

f) szkolenia w zakresie archiwistyki, kancelarii, elektronicznego zarządzania dokumentacją, oraz w zakresie administracji publicznej

f) umiejętność pracy w zespole,

g)posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych;

b) ewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym;

c) porządkowanie akt niewłaściwie opracowanych;

d) kontrolowanie obiegu dokumentów oraz prawidłowości ich przechowywania w komórkach organizacyjnych;

e) udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w archiwum zakładowym do celów służbowych i innych;

f) realizowanie procedur związanych z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej;

g) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;

h) sporządzanie sprawozdań z zarządzania dokumentacją w archiwum zakładowym

i) sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej

j) współpraca z komórkami organizacyjnymi i nadzór w zakresie prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno - biurowa w siedzibie zarządu oraz w magazynach archiwalnych (obniżona temperatura powietrza). Możliwy kontakt z czynnikami biologicznymi (grzyby, bakterie, pleśnie, pył osiadły). Praca w odzieży ochronnej ( rękawiczki, fartuchy ochronne)

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 2 800,00 zł do 3 800,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 19-ZZM-2019" – w terminie do dnia: 20.03.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

 

Łukasz Pawlik

 

Z - ca Dyrektora ds. Zieleni
INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko:

Starszy Archiwista w Zespole Organizacyjno - Administracyjnym – 1 etat

(Nr ref. 19-ZZM-2019)

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 6 kandydat/ów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 5 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 5 kandydat/ów .

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 02.04.2019 r. w biurze ZZM w Krakowie

ul.Reymonta 20.

 


 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Starszy Archiwista w Zespole Organizacyjno - Administracyjnym – 1 etat (Nr ref. 19-ZZM-2019)