BIP MJO - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

I. Wymagania niezbędne:

1. Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902 tj. z dnia 24.06.2016 r. ze zm.),

2. Spełnienie wymagań określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy tj.:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6–letni staż pracy w księgowości.

 

2. Wymagania dodatkowe

1. doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych,

2. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

3. znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej administracji publicznej,

4. znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację różnych programów,

5. umiejętność pracy w programach: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą, System Informacji Oświatowej, SOVAT,

6. komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość,

7. umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres obowiązków

1. prowadzenie pełnej rachunkowości szkoły w tym rozliczeń podatku od towarów i usług VAT,

2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3. dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4. prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z przepisami,

5. opracowywanie planów finansowych, sprawozdań finansowych oraz analiz,

6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

7. dokonywanie kontroli wewnętrznej,

8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości.

 

4. Warunki pracy i płacy:

1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

2. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZSZ nr 2 w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny

3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia,

4. dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,

5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 902, ze zm.)


7. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. oferty wraz z kserokopiami wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR – GŁÓWNA KSIĘGOWA” osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 Krakowie, os. Szkolne 18 od poniedziałku do piątku w godz. 7,30 – 15,30 w terminie do dnia 26 marca 2019 r.

2. oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie naboru obejmuje analizę dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy,

3. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP ZSZ Nr 2 oraz na tablicy informacyjnej w ZSZ Nr 2 na parterze przed pokojem nr 1.

 

8. Ilość etatów

1.1 etat

2. zatrudnienie od 1 maja 2019 r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2

mgr Urszula Mroczek-Gula.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ()