BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie

ul. Nowaczyńskiego 1

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze


REFERENT ds. ADMINISTRACYJNYCH

 

 

Uwaga! osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

Wymagania niezbędne:

1. minimum 5 letni staż pracy, w tym rok w administracji samorządowej w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

2. minimum wykształcenie średnie w kierunku: budowlanym, ekonomicznym lub mechanicznym,

3. spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),

4. znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na stanowisku pracy, w tym:

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn zm.),

    - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),

    - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

    - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.),

    - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

 

Wymagania dodatkowe:

1. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na danym stanowisku.

2. Umiejętność logicznego myślenia.

3. Umiejętność pracy z ludźmi, zdolności organizacyjne i interpersonalne.

4. Komunikatywność.

5. Sumienność i dokładność.

6. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

7. Znajomość obsługi Internetu oraz programów komputerowych: WORD, Excel.

8. Odporność na stres.

 

Zakres czynności wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją art. 62 Ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Prowadzenie dokumentacji prac remontowych i inwestycyjnych wykonywanych w DPS.

3. Gospodarowanie składnikami majątkowymi DPS.

4. Podejmowanie działań w zakresie poprawy warunków BHP i ochrony przeciwpożarowej.

5. Współpraca przy opracowywaniu dokumentacji dla zamówień publicznych.

6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją planowych zakupów sprzętu i materiałów niezbędnych do utrzymania prawidłowości i ciągłości funkcjonowania DPS.

7. Pomoc w sporządzaniu sprawozdań, planów i wniosków z zakresu działalności Działu Techniczno-Gospodarczego.

8. Analiza i kontrola merytoryczna faktur i umów dotyczących zakupów, usług i robót budowlanych.

9. Wykonywanie innych poleceń i czynności, nie wymienionych powyżej ale wynikających z potrzeb DPS, zleconych przez bezpośredniego przełożonego, Zastępcę Dyrektora oraz Dyrektora DPS.

 

Warunki pracy i płacy:

1. umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 936 z póżn. zm.),

3. miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1,

4. wymiar zatrudnienia: 1 etat.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz dostępny również w siedzibie DPS),

2. CV,

3. list motywacyjny,

4. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata,

6. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (wzór zgody dostępny również w siedzibie DPS),

11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługujących osobie niepełnosprawnej, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy (informacja Administratora dostępna również w siedzibie DPS).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na dzienniku podawczym w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 18 marca 2019 r.

 

Koperta musi zawierać adnotację: ”Nabór na wolne stanowisko pracy: REFERENT ds. ADMINISTRACYJNYCH”.

 

O terminie decyduje data wpływu do Sekretariatu DPS. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wymienieni w protokole naboru, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w Sekretariacie DPS im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1, w ciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Po upływie miesiąca nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.), zostanie umieszczona w Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1 oraz na tablicy informacyjnej DPS.

 

Ilość etatów

1 etat
Dyrektor

mgr Grażyna Dąbroś

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta - Referent ds. Administracyjnych