BIP MJO - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
DYREKTOR

Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1

ogłasza nabór na stanowisko:

Referent – 1 etat

 

 

Wymagania niezbędne:

- spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

- wykształcenie min. średnie

 

Wymaganie dodatkowe /będące przedmiotem oceny/:

a) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

b) znajomość regulacji prawnych w zakresie:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

 

c) umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,

d) znajomość obsługi urządzeń biurowych,

e) dokładność i rzetelność,

f) dobra organizacja pracy,

g) odpowiedzialność.

 

Zadania:

- prowadzenie korespondencji z instytucjami zewnętrznymi, między innymi z Komisariatami Policji, Sądami i Prokuraturami w zakresie spraw związanych z pobytami osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi MCPU,

- prowadzenie sprawozdawczości MCPU,

- prowadzenie ewidencji majątku trwałego MCPU, sporządzanie inwentaryzacji oraz naliczanie amortyzacji,

- wprowadzanie dokumentów księgowych do programu komputerowego - finansowo-księgowego,

- współpraca w zakresie uzgadniania sald kont,

- archiwizowanie dokumentów księgowych (np. raportów kasowych, wyciągów bankowych, faktur itp.) oraz dokumentów dotyczących opłat

- sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji zadań w zakresie terapii uzależnień,

- prowadzenie ewidencji list płatniczych oraz sporządzanie list płatniczych.

 

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 3.000,- do 3.200,- brutto miesięcznie + pozostałe zgodnie z Regulaminem Wynagradzania

c) miejsce i godziny pracy: MCPU w Krakowie, ul. Rozrywka 1 – godziny pracy 7.30 – 15.30

d) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

a) CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny

b) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i umiejętności,

c) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

d) informacja z KRK o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie /tylko osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia/.

e) podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko – Referent”

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12/411-41-21 w. 112

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 18.03.2019r. godz. 10.00 /data wpływu do MCPU w Krakowie/ w sekretariacie MCPU, ul. Rozrywka 1, w godzinach pracy MCPU, tj. od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową /liczy się data wpływu do MCPU/.

Zgłoszenie należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – referent” w podpisanej i oznaczonej danymi adresowymi kandydata.

Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów, testy wiedzy oraz rozmowy z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

O terminie testów wiedzy kandydaci zostaną poinformowani po upływie terminu składania ofert.

 


Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: Rozporządzenie), informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod nr telefonu: 12 411 41 21 w godzinach pracy MCPU lub adresem email: iod@mcpu.krakow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko, na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) (zwanego dalej: Kodeks Pracy) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz na podstawie zgody - art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do czasu zakończenia rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przetwarzane do celów archiwalnych (przechowywane) przez okres 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych i ich usunięcia (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody).

7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

8. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne.

 

 

 

20.03.2019 INFORMACJA O ILOŚCI KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Oferty na ogłoszony nabór przesłało 6 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 6 kandydatów.

 

 Dyrektor mgr Adam Chrapisiński

Wyniki naboru na wolne stanowisko - referent