BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

Starszy Referent/Specjalista w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych

nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
 2. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wykształcenie średnie ekonomiczne,
 3. minimum 3-letni okres doświadczenia pracy w księgowości.

 Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań.
 2. znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 3. znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków.
 4. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 5. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
 6. znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 7.  znajomość przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 8. znajomość zasad ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie w systemie GRANIT ewidencji księgowej w zakresie lokali użytkowych na wyznaczonym rejonie oraz jej dokumentowanie w tym:

 1. wystawianie faktur VAT oraz faktur korygujących VAT,
 2. wystawianie not księgowych,
 3. księgowanie i rozliczanie wpłat na kontach użytkowników lokali,
 4. naliczanie i księgowanie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności czynszowych,
 5. księgowanie prawomocnych orzeczeń sądowych,
 6. weryfikacja sald na kontach poszczególnych najemców lokali,
 7. prowadzenie i kontrola rejestrów VAT w zakresie podatku VAT należnego oraz ich okresowe uzgadnianie,
 8. przeprowadzanie inwentaryzacji należności zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o rachunkowości poprzez przygotowanie i wysłanie do najemców potwierdzeń sald oraz ich uzgadnianie.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. płaca zasadnicza: od 2 650,00 zł do 3 200,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat,
 3. zatrudnienie na okres, co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV),
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia – w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze),
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art.6 ust.1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
 5. informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 11 marca 2019 r. z dopiskiem na kopercie FV-14/19,
 2. decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
 3. oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 4. terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
 5. oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
 6. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów: 1 etat

 

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK
 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FV-14/19)