BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU TRANSPORTU PUBLICZNEGO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor w Dziale Mobilności Aktywnej – 2 etaty

(Nr ref. 10 -19)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie:

- wyższe techniczne o kierunku transport albo budownictwo o specjalności: drogi, ulice, autostrady,

lub

- wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna;

c) staż pracy: co najmniej 1 rok.

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy o drogach publicznych;

- Ustawy o transporcie drogowym;

- Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym;

- Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

b) znajomość infrastruktury rowerowej miasta Krakowa;

c) znajomość standardów technicznych infrastruktury rowerowej;

d) znajomość obsługi programów pakietu MS Office, AutoCad;

e) znajomość topografii miasta;

f) znajomość struktury oraz statutu ZTP w Krakowie;

g) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

h) umiejętność pracy w zespole;

i) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie procesu przygotowania koncepcji budowy infrastruktury rowerowej;

b) uczestnictwo oraz wydawanie opinii w pracach zespołu ds. ścieżek rowerowych i rozpatrywanie spraw związanych z ruchem pieszych i rowerzystów do przedstawionych rozwiązań komunikacyjnych na terenie miasta Krakowa;

c) kontrola oznakowania i stanu technicznego ciągów pieszych oraz wspólnych ciągów pieszo-rowerowych i zgłaszanie właściwym komórkom merytorycznym nieprawidłowości w tym zakresie;

d) przedkładanie propozycji zmian w organizacji ruchu mających na celu poprawę warunków ruchu pieszego oraz rowerowego na obszarze miasta;

e) wydawanie opinii w zakresie powierzonych zadań dla komórek merytorycznych ZTP.

 

5. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Mobilności Aktywnej, Kraków ul. Wielopole 1.

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie.

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3 200 zł do 3 800 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania ZTP;

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy;

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1 , 31-072 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 10-19" - w terminie do dnia: 12.03.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZTP. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZTP.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-8605.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 10-19) – 2 etaty

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłał 1 kandydat.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 aplikant spełnił wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował się 1 kandydat.

 

Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia naboru.

 

 

 

Dyrektor

Łukasz Franek

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Mobilności Aktywnej – 2 etaty (Nr ref. 10–19)