BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU TRANSPORTU PUBLICZNEGO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor w Dziale Organizacji Transportu – 1 etat

(Nr ref. 09 -19)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek: transport;

c) staż pracy: co najmniej 1 rok.

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. doświadczenie w zakresie przeprowadzania analiz funkcjonowania transportu zbiorowego, analiz badań jakościowych w transporcie zbiorowym, opracowywania układu linii transportu zbiorowego, opracowywania i budowy rozkładów jazdy dla pojazdów komunikacji miejskiej.

2. znajomość programów: Visum, BusMan,

3. znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy o transporcie drogowym,

- Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

- Ustawy o drogach publicznych,

- Ustawy prawo o ruchu drogowym,

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

- Ustawy o samorządzie gminnym,

- Ustawy o pracownikach samorządowych,

4. znajomość topografii miasta oraz systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie i Aglomeracji Krakowskiej.

5. ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe z tematyki transportu,

6. znajomość struktury oraz statutu ZTP w Krakowie,

7. umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,

8. znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

9. prawo jazdy kat. B,

10. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Realizacja niezbędnych zadań w celu prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie;

2. Opiniowanie koncepcji, projektów i warunków w zakresie transportu zbiorowego oraz lokalizacji przystanków;

3. Przygotowywanie projektów organizacji ruchu w zakresie funkcjonowania linii komunikacji miejskiej (zwłaszcza w zakresie lokalizacji przystanków);

4. Prowadzenie strony internetowej w aspekcie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;

5. Przygotowywanie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;

6. Współpraca przy dostosowywania siatki połączeń do aktualnych potrzeb;

7. Prowadzenie korespondencji w zakresie Zespołu w tym dotyczącej rozpatrywania skarg i zgłaszanych wniosków.

 

5. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Organizacji Transportu, Kraków, ul. Wielopole 1;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3 200 zł do 3 800 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania ZTP;

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy;

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1 , 31-072 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 09-19" - w terminie do dnia: 12.03.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZTP. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZTP.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-8605.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W ZARZĄDZIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE

 

Inspektor w Dziale Organizacji Transportu – 1 etat

(Nr ref. 09–19)

…………………………………………………………………………….

Nazwa stanowiska pracy

 

 

Informuję, że nie rozstrzygnięto naboru na w/w stanowisko.

 

Uzasadnienie:

Z uwagi na brak ofert nie rozstrzygnięto naboru na w/w stanowisko.

 

 

 

Dyrektor

Łukasz Franek

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ()