BIP MJO - Żłobek Samorządowy nr 33

DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 33

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

1. Wymagania formalne

 

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zakresie wykształcenia i stażu pracy tj.:

 

Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowej, może być osoba która:

 

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

 

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

 

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

 

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej

 

6-letnią praktykę w księgowości,

 

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym naborze.

 

 2. Wymagania dodatkowe

 

   

Znajomość ustaw:

 

 

 

• Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 04.02.2011 r.(Dz. U. 2011 nr 45 poz. 235)

 

• Kodeks pracy.

 

• Ustawa z dnia 27.08.2009 r. „O finansach publicznych” Dz.U. nr 157 ,poz. 1240 z późn. zm.

 

• Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn.zm)

 

• Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U z 2005

 

Nr 14 poz. 114)

 

• Art. 4 ust.5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2009 Nr 152 z 17 września 2009 poz. 1223 późn. zm.);

 

• Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 (Dz.U.z 18 grudnia 2008)

 

• I inne wynikające z wykonywanych czynności.

 

 

 

 Wymagania dodatkowe ( będące przedmiotem oceny)

 

 

a) doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek budżetowych, w tym żłobków samorządowych,

 

b) znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych,

 

przepisów dotyczących: podatków, podatku VAT, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,

 

c) biegła znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,

 

d) znajomość programu finansowo-księgowego - CDN - Optima,

 

e) umiejętność wykonywania sprawozdań budżetowych, opracowań, planów finansowych,

 

f) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej PKO BP,

 

g) znajomość zagadnień płacowych oraz ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych,

 

h) znajomość programu Płatnik, program JST ( sprawozdania )

 

i) doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT oraz obsługa programu SOVAT

 

j) biegła znajomość programu komputerowego Microsoft Office w zakresie Word, Excel,

 

k) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

 

 3. Zakres obowiązków

 

a) prowadzenie pełnej rachunkowości Żłobka Samorządowego Nr 33 w Krakowie,

 

b) prowadzenie gospodarki finansowej żłobka,

 

c) opracowanie planów i sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

 

d) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostki,

 

e) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących

 

operacji gospodarczych i finansowych, oraz zgodności z planem finansowym,

 

f) dokonywanie wstępnej kontroli wewnętrznej,

 

g) opracowanie instrukcji wewnętrznych dla jednostki.

 

h) przestrzeganie obowiązującego terminu inwentaryzacji i jej rozliczenia zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) i obowiązującymi zasadami i terminami przeprowadzania inwentaryzacji (instrukcja inwentaryzacji) w Żłobku Samorządowym Nr 33 w Krakowie.

 

i) zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań

 

j) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych

 

k) inne określone w zakresie obowiązków

 

 4. Warunki pracy i płacy:

 

a) wymiar zatrudnienia : pełny etat

 

b) wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Tekst jednolity z 2014 poz. 1786 z póź. zmian.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Żłobka Samorządowego Nr 33 w Krakowie

 

c) miejsce pracy: Żłobek Samorządowy Nr 33, ul. Żółkiewskiego 15, 31-539 Kraków

 

d) zatrudnienie- Umowa o pracę – pierwsza umowa na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,

 

Dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

 

e) termin rozpoczęcia pracy – 1 lipiec 2019 r.

 

 5. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) list motywacyjny i CV,

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe

i odpowiedni staż pracy,

d) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016 poz. 922.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem na stanowisko głównego księgowego,

f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowy,

g) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

 

Żłobek Samorządowy Nr 33, ul. Żółkiewskiego 15, 31-539 Kraków w terminie do dnia 22 marca 2019 roku do godziny 14.00 w administracji żłobka.

 

Komplet dokumentów winien być w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór – Główny Księgowy Żłobek Nr 33".

 

Decyduje data wpływu dokumentów do Żłobka.

 

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

7. Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Kraków oraz na tablicy informacyjnej Żłobka Samorządowego Nr 33 ul. Żółkiewskiego 15, 31-539 Kraków.

 

9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

10. Ilość etatów – 1

 

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych, oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 902, z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)

 

 7. Ilość etatów - 1Dyrektor Barbara Kwiecień

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy nr 33 ()